Rectificatie Vastgestelde bestemmingsplanwijziging “Alem wijziging 2016, Leimuidenstraat ong.”, Maasdriel (BP1137)

Logo Maasdriel

Vanwege een fout in de publicatietekst van 6 oktober 2016 volgt hieronder de goede tekst. De fout had betrekking op de verwijzing naar de website van ruimtelijkeplannen.nl en de bronbestanden waarop het plan ook is te vinden. Op de website van Maasdriel.nl was het plan al beschikbaar.

Het college heeft de bestemmingsplanwijziging op 30 augustus 2016 vastgesteld. De bestemmingsplanwijziging maakt het mogelijk dat een nieuwe woning gerealiseerd kan worden op een onbebouwde locatie aan de Leimuidenstraat te Alem (kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie L, nummers 1848 en 1896).

Inzien

Van 6 oktober tot en met 16 november 2016 ligt het wijzigingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het wijzigingsplan ook vinden op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0263.BP1137-VG01

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1137-/NL.IMRO.0263.BP1137-VG01

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde wijzigingsplan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • 1.

    door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp wijzigingsplan

  • 2.

    tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het wijzigingsplan zijn aangebracht

  • 3.

    door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen.

Het beroep kunt u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA 's GRAVENHAGE.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar dhr. S.Verbaarschot

Naar boven