Verkeersbesluit: vaststellen maximum snelheid 60 km/u voor provinciale weg N662 (Ritthemsestraat) van km. -0.140 tot km. 0.900

Logo Zeeland

 

Middelburg,

Datum : 4 oktober 2016

Nummer : 16015025

Afdeling : Beheer & Onderhoud

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Betreft: verkeersbesluit voor de provinciale weg N662, Vlissingen – Industriegebied Vlissingen-Oost, lokaal bekend als de Ritthemsestraat;

vaststellen maximum snelheid 60 km/u van km -0,140 tot km 0,900.

 

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N662 is in beheer bij de provincie Zeeland. Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Aan de Buitenhaven in Vlissingen worden gronden vrijgemaakt voor de nieuw te realiseren Marinierskazerne aldaar. Uienverwerkendbedrijf De Dreu Onions B.V. zal om die reden verplaatst worden van hun huidige locatie aan de Havenweg te Ritthem naar een perceel aan de Landbouwweg te Ritthem.

De Landbouwweg valt onder het eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap Scheldestromen. Het verplaatsen van De Dreu Onions B.V. zal zwaarder en intensiever verkeer voor de Landbouwweg tot gevolg hebben en vergt de nodige aanpassingen. Zo ook voor de huidige aansluiting van de Landbouwweg met N662 ter hoogte van km 0,375. Dit kruisingsvlak valt onder het beheer en onderhoud van de Provincie Zeeland.

De verharding van de Landbouwweg, die voor een gedeelte parallel loopt aan de N662 is vanwege zijn open verharding (tegels) ongeschikt. Door extra verkeer zal schade aan de verharding en wegbermen ontstaan. Mede om die reden is verzocht de Landbouwweg op een alternatieve locatie met de N662 aan te sluiten, zodanig dat deze rechtstreeks (en dus niet eerst gedeeltelijk parallel via tegelverharding) op de N662 aansluit ter hoogte van km. 0,675. De huidige aansluiting blijft ook in de toekomstige situatie bestaan ten behoeve van de bereikbaarheid van het aangelegen perceel. Het gebruik van deze aansluiting zal in de nieuwe situatie overigens minimaal zijn.

De N662 is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg (GOW) met een gehandhaafde maximum snelheid van 80 km/u. Met uitzondering van een klein wegvak: de noordelijke rijbaan, richting Oost-Souburg, waar van km. 0,200 tot km. -0.140 in één richting een maximum snelheid van 50 km/u gehandhaafd wordt. Deze maatregel is ingesteld bij besluit van 5 januari 1970 door het ministerie van Verkeer & Waterstaat. In het nieuwe Mobiliteitsplan en de daarbij behorende wegencategorisering wordt deze weg afgewaardeerd naar een erftoegangsweg (ETW).

Het betreffende weggedeelte kent een iets andere inrichting dan de rest van de weg. Na de realisatie van de nieuwe aansluiting van de Landbouwweg, zal de N662 vijf kruisingsvlakken binnen een afstand van circa 1 kilometer hebben. De kans op ongevallen op deze zogenoemde conflict- of gevarenpunten kan worden verminderd, wanneer de rijsnelheid van het gemotoriseerd verkeer op de hoofdrijbaan wordt verlaagd. Provinciale wegen worden ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig waarbij de functie van de weg moet passen bij het gebruik. Landelijke richtlijnen zijn hierbij leidend. De inrichtingselementen van bovengenoemd weggedeelte zijn elementen die bij een erftoegangsweg (doorgaans met een gehandhaafde maximum snelheid van 60 km/u) horen en niet bij een gebiedsontsluitingsweg.

Verkeersmaatregelen

Bovenstaande ontwikkeling en gegevens hebben ertoe geleid de situatie onder de loep te nemen. Vooruitlopend op de geplande afwaardering is besloten een deel van de N662 af te waarderen van 80 naar 60 km/u in de vorm van een zonebepaling. Deze zone wordt ingesteld van hm -0,134 tot hm 0,830. Ter hoogte van hm 0.780 is een plateau gerealiseerd, zodanig dat de weginrichting past bij de nieuwe situatie. Het instellen van een zone is mogelijk, aangezien aangrenzende wegen (Landbouwweg, Zandweg, Deinsvlietweg en naastgelegen parallelwegen) ook een 60 km/u-regime kennen.

Het verlagen van de maximum snelheid van 80 km/u naar 60 km/u heeft een reductie van de geluidsbelasting tot gevolg. Met uitzondering voor het kleine gedeelte waar momenteel een snelheidsregime van 50 km/u geldt. Per saldo zal de geluidsbelasting ten gevolge van het weggedeelte met de verschillende snelheden per rijrichting licht afnemen. Aanvullend geluidsonderzoek is dan ook niet noodzakelijk voor de te nemen verkeersmaatregelen en het verkeersbesluit.

Op basis van eenduidigheid, verkeersveiligheid, en een bijpassende inrichting van de weg, is gekozen om op dit wegvak een zone in te stellen waarin een maximum snelheid van 60 km/u geldt.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregel strekt tot het in artikel 2 lid 1, sub. a. en c. van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belang, het verzekeren van de veiligheid op de weg, en het in stand houden van de weg het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerders, te weten de gemeente Vlissingen, het waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

 • I.

  door plaatsing van de verkeersborden A1-60-ZB en A1-60-ZE, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voor de provinciale weg Vlissingen – Industriegebied Vlissingen-Oost (N662), op het gedeelte tussen de bebouwde komgrens van Oost-Souburg en het nieuwe kruispunt van de Landbouwweg, van km -0,134 tot km 0,830, een maximum snelheid van 60 km/u instellen middels een zonebepaling;

 • II.

  in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten;

 • III.

  dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

M.J. Krombeen, QC

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

 

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen met betrekking tot de verkeersmaatregelen kunt u contact opnemen met:

 

 • 1.

  de heer M.J. Hoosemans, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631457;

 • 2.

  de heer A. Francke, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 – 631009;

 • 3.

  mevrouw S. Voet, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 – 631054.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

 

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven