Verkeersbesluit tot het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Koning Lodewijklaan

Logo Apeldoorn

Nr. 2016-029032

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet,

overwegende:

dat een verzoek is ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van Koning Lodewijklaan 189;

dat na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft

dat hij/zij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager niet beschikt over eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;

dat inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het

daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;

dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in beheer is bij de gemeente

Apeldoorn;

dat de uitvoeringsvoorschriften gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Apeldoorn op dit verkeersbesluit van toepassing zijn;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de politie, leidend tot een positief advies;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990,

besluiten

door het plaatsen van een bord model E6 (RVV 1990 bijlage 1) voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen.

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Naar boven