Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2016, 54069Ruimtelijke plannenPublicatie vaststellen wijzigingsplan woning Constantsteeg Eijsden

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het college op 4 oktober 2016 het Wijzigingsplan woning Constantsteeg Eijsden ongewijzigd heeft vastgesteld (planidenficatienummer NL.IMRO.1903.WPLKOM10004-VG01).

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan zijn er geen wijzigingen.

Op 23 april 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Eijsden” vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het onderhavig perceel bestemd als “wonen-1, zonder bouwvlak”, waarbij een wijzigingsbevoegdheid opgenomen is naar de bestemming “Wonen”. Hiertoe is het voorliggend wijzigingsplan opgesteld. De initiatiefnemer is voornemens om een nieuwe woning te realiseren op het perceel Constantsteeg ong., kadastraal bekend als gemeente Eijsden, sectie D, nr. 4202.

Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 13 oktober 2016 tot en met  23 november 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten.

Voor inzage in het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.WPLKOM10004-VG01. 

Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de termijn van de terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn - naast het indienen van beroep - een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Eijsden-Margraten, 12 oktober 2016