Verkeersbesluit tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Brinklaan

Logo Apeldoorn

nr. 2016-035412

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet,

overwegende:

dat aan de Brinklaan nabij huisnummer 214 een gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is;

dat wegens het overlijden van de begunstigde de gehandicaptenparkeerplaats niet meer noodzakelijk is;

dat het daarom gewenst is deze gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;

dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in beheer is bij de gemeente

Apeldoorn;

dat de uitvoeringsvoorschriften gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Apeldoorn op dit verkeersbesluit van toepassing zijn;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de politie, leidend tot een positief advies;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990,

besluiten

•door het verwijderen van het bord model E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met bijbehorend onderbord, de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Brinklaan nabij huisnummer 214 op te heffen.

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Naar boven