Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2016, 54009Ruimtelijke plannenMedemblik, vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde Molenweg 26-28 Andijk

Logo Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 29 september 2016 het bestemmingsplan ‘Molenweg 26-28’ vastgesteld. Op 12 juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Medemblik een besluit genomen ter vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor deze ontwikkeling. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde. Zo leest u onder meer hoe u het bestemmingsplan en besluit kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan en besluit in werking treden.

Wat houden het bestemmingsplan en besluit in?

Het bestemmingsplan omvat een juridische regeling voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Molenweg in Andijk. Ook maakt het plan de aanleg van een aangrenzende parkeerplaats mogelijk. Het besluit hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden op de gevels van de woningen als gevolg van wegverkeerslawaai van de Molenweg. Ingevolge artikel 76 van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te verlenen.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het bestemmingsplan en besluit hoger grenswaarde kunt u met ingang van 14 oktober 2016 tot 26 november 2016 inzien. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

• Het bestemmingsplan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op de naam van het bestemmingsplan of op het identificatienummer: NL.IMRO.0420.BPKANMOLENWEG-VA01.

• Het bestemmingsplan en besluit staan op de website www.medemblik.nl/bestemmingsplannen bij ‘Vastgestelde bestemmingsplannen’. Hier kunt u het bestemmingsplan openen met de viewer.

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum, Dick Ketlaan 21 in Wognum. Het Klant Contact Centrum is op maandag en woensdag geopend van 9.00 tot 20.00 uur en op de overige werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Reageren op het plan en besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en/of het besluit van het college van B&W, kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan en/of het besluit. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan ingediend bij de gemeenteraad en/of een zienswijze tegen het besluit hogere grenswaarde bij het college van B&W.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad en/of het college van B&W in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan en/of besluit hogere grenswaarde ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 14 oktober tot 26 november 2016. Stuur uw brief voor 26 november 2016 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 167,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 331,-.

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit in werking?

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde treden in werking op 26 november 2016. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan en/of besluit in werking treden op 26 november 2016? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan en/of besluit hogere grenswaarde niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.