Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2016, 54000Ruimtelijke plannenCoördinatiebesluit en terinzagelegging bestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ en omgevingsvergunning ‘Don Bosco’

Logo Soest

Coördinatiebesluit

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij hebben besloten de ‘Coördinatieverordening Soest’ van toepassing te verklaren om op het perceel Bosstraat achter nr. 77 de bouw van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco mogelijk te maken. Met de coördinatieregeling worden besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voorbereid en gecoördineerd. Het gaat hierbij in dit geval om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van een clubgebouw en het kappen van bomen.

Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen aan te wenden. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

B esluiten

De gemeenteraad van de gemeente Soest heeft op 29 september 2016 het bestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ ongewijzigd vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2016 de omgevingsvergunning voor de bouw van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 en het kappen van bomen conform verleend.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een clubgebouw ten behoeve van de scoutinggroep Don Bosco op het perceel Bosstraat achter nr. 77 en het kappen van bomen liggen van donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016 ter inzage bij: Idea, kunstencentrum, bibliotheek en theater, Willaertsstraat 49 te Soest.

Daarnaast ligt het bestemmingsplan en de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 6093 411.

Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan ‘Scoutingterreinen Bosstraat’ is digitaal in te zien op internet: www.soest.nl/bestemmingsplannen. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0016-0301. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgelding en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de omgevingsvergunning en het vastgesteld bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Voor de beroepsmogelijkheden tegen de genomen besluiten geldt, dat:

 • 1.

  gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • a.

   iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;

  • b.

   iedere belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en;

  • c.

   iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden;

  • d.

   een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpomgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders heeft ingediend;

 • 2.

  Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.