Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Loon op ZandStaatscourant 2016, 53998Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Moleneind 25 te Loon op Zand

Logo Loon op Zand

NL.IMRO.0809.WPMoleneind25-VA01

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Moleneind 25 te Loon op Zand’ hebben vastgesteld. Het plan wijzigt de geldende bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ in de bestemming ‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’.

W ijzigin gsplan inzien

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, het plan en de daarbij horende stukken liggen voor

iedereen ter inzage. U kunt het plan inzien van donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016. U kunt terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de informatiebalie in Het Klavier. Bekijk het plan ook via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen

Tegen het wijzigingsplan kan binnen de genoemde termijn beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben gegeven over het ontwerpwijzigingsplan;

  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan te geven.

In uw beroepschrift moet u minimaal opnemen: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Stuur uw ondertekend beroepschrift naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding wijzigingsplan

Personen die beroep instellen tegen het wijzigingsplan kunnen ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, moet op dat verzoek worden beslist. Tot die tijd treedt het wijzigingsplan niet in werking.

Als geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het wijzigingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met P. Dudok van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0416-289206 of e-mail p.dudok@loonopzand.nl. Bij zijn afwezigheid kunt contact opnemen met G. van de Vrande. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416-289342 of e-mail: g.vrande@loonopzand.nl.