Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2016, 53884VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning, het bouwen van 5 woningen, Achterweg 28 Lisse

Logo Lisse

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse maakt bekend dat zij voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 5 woningen aan de Achterweg 28 te Lisse. De gronden ter plaatse van het project zijn kadastraal bekend als Lisse, sectie C, onder nummer 3690.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

 • 1.

  bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 • 2.

  het uitvoeren van een werk/werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 • 3.

  afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 • 4.

  maken, hebben of veranderen van een uitweg (artikel 2.2 lid 1 onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ter inzage

Het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en andere relevante stukken liggen vanaf 12 oktober 2016 zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254 in Lisse. U kunt de stukken ook vinden op www.lisse.nl onder Inwoners/Ruimtelijke plannen/Ter inzage.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen gemotiveerd, mondeling maar bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Uw zienswijze moet voldoende gemotiveerd zijn en voorzien van een datum en handtekening. Vermeld hierbij altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen worden niet in behandeling genomen.

Zienswijzen over het ontwerpbesluit omgevingsvergunningkunt u sturen naar Het college van burgemeester en wethouders van Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.N.C. van Noort, tel. 14 0252.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Lisse, 11 oktober 2016

Het college van burgemeester en wethouders