Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2016, 53875VergunningenFlora- en faunawet; vangen en doden van wildezwijnen (Z009664)

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet:

Op 16 juni 2016 is de aanvraag om ontheffing van de Faunabeheereenheid te 's-Hertogenbosch voor het doden van wilde zwijnen in het werkgebied van de tien Wildbeheereenheden verleend vanaf 6 oktober 2016 tot 1 juli 2017. Het kenmerk van dit herziend besluit is  Z/009664-36620.

De eerder verleende ontheffing voor het gebruik van vangkooien van 16 juni 2016 met kenmerk Z/0096674-60701 is hiermee vervallen.

Tegen bovengenoemd herziend besluit kunnen belanghebbenden van 7 oktober 2016 tot en met 17 november 2016 bezwaar maken bij ons college. Tevens bestaat op grond van artikel 8:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het postadres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA  's-Hertogenbosch.

Het besluit is vanaf 7 oktober 2016 tot 17 november 2016 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. U kunt daarvoor contact opnemen met E. Deckers, telefoon (0485) 72 91 89 of via email naar info@odbn.nl.

's-Hertogenbosch oktober 2016