Kennisgeving bestemmingsplan (herziening) en MER Maasvlakte 2

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een bestemmingsplan en een milieueffectrapport(MER) voor Maasvlakte 2 worden voorbereid.

 

Aanleiding

Het vigerende bestemmingsplan Maasvlakte 2, vastgesteld op 22 mei 2008, was het eerste bestemmingsplan voor dit deel van Nederland. De aanleg van de eerste fase is in 2013 voltooid. In de jaren nadien zijn onder andere twee containerterminals, een bedrijf voor offshore funderingen voor windturbines en olie- en gasplatformen en diverse ontsluitingen en infrastructurele voorzieningen gerealiseerd. Op grond van art 3.1, lid 2 Wet ruimtelijke ordening wordt het bestemmingsplan geactualiseerd. Het nieuwe bestemmingsplan omvat de huidige gerealiseerde situatie, de wijzigingen en afwijkingen die al in werking zijn getreden en een aantal nieuw te bestemmen wijzigingen om in te kunnen spelen op veranderingen in de markt. Het grootste deel van het bestemmingsplan blijft ongewijzigd. Onderdeel van het bestemmingsplan is een MER. In het kader van deze m.e.r.-procedure wordt er een gecombineerd planMER/projectMER opgesteld. De passende beoordeling maakt onderdeel uit van het op te stellen MER.

 

MER en notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD)

In het MER worden de milieueffecten op de omgeving in beeld gebracht van de ontwikkelingen die worden mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. In de (NRD) wordt het voornemen om een bestemmingsplan te maken nader toegelicht en wordt een voorstel gedaan over de onderzoeken in het MER.

 

Zienswijzen

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft op 4 oktober 2016 besloten om de NRD voor advies toe te zenden aan bestuursorganen en maatschappelijke partijen. Tevens zal de commissie voor de milieueffectrapportage om advies worden gevraagd.

Ter voldoening aan het bepaalde in 7.9 lid 1 en lid 2 van de Wet milieubeheer maakt het college bekend dat de NRD MER Herziening Bestemmingsplan Maasvlakte 2 gedurende een periode van 4 weken vanaf 14 oktober tot 11 november 2016 ter inzage gelegd wordt bij de Stadswinkel Centrum, stadhuis Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het voornemen en de NRD schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan:

DCMR Milieudienst Rijnmond, Afdeling Gemeenten en MKB, bureau Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Adviesloket Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of via info@dcmr.nl.

De NRD is te raadplegen via www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen.

 

De zienswijzen en adviezen worden samengevat in het advies Reikwijdte en Detailniveau en, voor zover dat mogelijk is, verwerkt in het MER.

Voor vragen over het voornemen een bestemmingsplan op te stellen kunt u zich wenden tot mevrouw I.J. Dorsman van de gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling, 010-4896262/ ij.dorsman@rotterdam.nl.

Voor vragen over de m.e.r.-procedure of voor het maken van een afspraak voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u zich richten tot de heer H.D. Oosthoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 010-2468147/Harm.oosthoek@dcmr.nl.

 

Rotterdam, 12 oktober 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

namens dezen,

drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

 

Naar boven