Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2016, 53604Ruimtelijke plannenBestemmingsplanBeerseweg 9in Oirschot vastgesteld

Logo Oirschot

Op 27 september 2016 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Beerseweg 9” met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEWEG9-VAST vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook besloten daarbij geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inhoud van het bestemmings plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het transportbedrijf aan de Beerseweg 9 in Oirschot.

Het bestemmingsplan maakt aanvullende parkeer- en manoeuvreerruimte mogelijk.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 13 oktober 2016 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0823.BPBGBEERSEWEG9-VAST

Ook kunt u het plan inzien bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien, kunt u een afspraak inplannen. De beroepstermijn loopt met ingang van 14 oktober t/m 24 november 2016. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingediend kunnen, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.