Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 5359

Gepubliceerd op 1 februari 2016 09:00Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 januari 2016, VO/F-669126, houdende wijziging van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 in verband met vaststelling van het beschikbare bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2016

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING PRESTATIEBOX VOORTGEZET ONDERWIJS 2015–2017

In artikel 3, eerste lid, van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 wordt ‘2015’ vervangen door ‘2016’ en wordt ‘€ 185’ vervangen door: € 208.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag vastgesteld dat voor 2016 voor de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017 beschikbaar is. Het gaat om een bedrag van €208 per leerling. Dit bedrag is in de begroting opgenomen.

Het bedrag per leerling is voor 2016 als volgt opgebouwd:

Speerpunten Sectorakkoord VO

budget 2016

per leerling

Uitdagend onderwijs: meer aandacht en uitdaging voor toptalenten en brede vorming voor alle leerlingen

€ 38 mln.

€ 39

De lerende organisatie

€ 30 mln.

€ 31

Professionalisering en deskundigheidsbevordering leraren

€ 106 mln.

€ 109

Professionalisering schoolleiders en bestuurders

€ 28 mln.

€ 29

 

€ 202 mln.

 

OCW, excl. EZ: 967.477 ll.

   
   

€ 208

Vaste verandermomenten

Deze regeling voorziet in het opnieuw vaststellen van het bedrag per leerling voor de Prestatiebox 2016. Eerdere publicatie was niet mogelijk omdat de hoogte van het bedrag pas begin 2016 vastgesteld kon worden. In verband hiermee treedt deze regeling zo spoedig mogelijk na publicatie in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2016. Dit is een voorziene afwijking van de procedure rond de vaste verandermomenten. Reden hiervoor is, zoals eerder genoemd, dat het onderwijsveld is gebaat bij een snelle inwerkingtreding.

Administratieve lasten

Uit de wijziging van de regeling vloeien geen extra structurele of eenmalige administratieve lasten voort.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl