Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2016, 52297VerkeersbesluitenTijdelijk verkeersbesluit opheffing verbod landbouwverkeer Keulsebaan

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat de Keulsebaan buiten de bebouwde kom gelegen is;

dat de Keulsebaan een verkeersfunctie heeft;

dat de toegestane maximumsnelheid van 80 km/uur op de Keulsebaan in de functie van deze weg past;

dat op de Keulsebaan (rotonde De Goor- rotonde Everbos) een gesloten verklaring voor langzaam verkeer en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25km/u is ingesteld;

dat de alternatieve route voor landbouwverkeer via de Kleine Liempde drukker wordt;

dat deze situatie kan leiden tot verkeersonveiligheid, met name voor fietsers;

dat tijdens de “oogstmaand” om bovengenoemde reden het landbouw verkeer op de Keulsebaan wordt toegelaten;

dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom noodzakelijk is dat het landbouwverkeer van de Keulsebaan gebruik maakt;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is;

gezien het raadsbesluit d.d. 27 maart 1997, waarbij aan het college, de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd;

B E S L U I T E N

 • 1.

  Door verwijdering van de verkeersborden C9 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels

  en verkeerstekens 1990, de geslotenverklaring voor langzaam verkeer tijdelijk op te heffen;

 • 1.

  Door plaatsing van verkeersborden C15 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en

  verkeerstekens 1990, brom- en fietsen, conform bijgaande situatietekeningnr.2016-44-01 in

  periode van 1 oktober 2016 tot en met 2 november 2016 op de Keulsebaan te verbieden;

 • 3.

  besluit mede te delen aan;

  • -

   de Politie Oost-Brabant, basisteam Meierij.

Boxtel, 28 september 2016

namens burgemeester en wethouders,

Ir. Frits Fastenau

Programmamanager Fysiek

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na telefonische afspraak.