Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerdeStaatscourant 2016, 52266OverigVisie op supermarktstructuur gemeente Heerde en Maatregel versterking compact centrum Heerde

Logo Heerde

Het college van Heerde maakt bekend dat de raad van Heerde in de openbare vergadering van 1 februari 2016 de 'Visie op supermarktstructuur gemeente Heerde' en de 'Maatregel versterking compact centrum Heerde' heeft vastgesteld.

Inhoud

Visie op supermarktstructuur gemeente Heerde: deze visie geeft de ambitie van de gemeente weer ten aanzien van de supermarktstructuur. De visie geeft richting aan initiatiefnemers bij de uitwerking van hun plannen.

Maatregel versterking compact centrum Heerde: de Maatregel versterking compact centrum Heerde houdt in dat de gemeente Heerde voornemens is de functie detailhandel op te heffen in het aanloopgebied van de kern Heerde (volgens de kaart Aanloopgebied kern Heerde) op het moment dat een pand binnen het aanloopgebied meer dan één jaar leegstaat. De andere functies kantoren, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen blijven toegestaan voor dergelijke panden. Met deze maatregel wordt voorzienbaarheid gecreëerd. Op de kaart Aanloopgebied kern Heerde zijn de locaties opgenomen waarvoor deze Maatregel geldt.

Achtergrond en doelstelling

Op 3 maart 2014 is de Centrumvisie Heerde 2.0 vastgesteld. In de Centrumvisie is onder andere de ambitie geuit dat het centrumgebied van Heerde in 2025 een comfortabel en herkenbaar winkelgebied is waar bewoners naar toe gaan voor hun dagelijkse boodschappen, maar ook dé plek is waar bewoners én bezoekers graag willen verblijven. Een belangrijke ambitie van de Centrumvisie is de concentratie van de detailhandel in een compact centrumgebied om zo het compacte centrum te versterken en beter te laten functioneren.

Doelstelling van de Maatregel versterking compact centrum Heerde is sturing te geven aan de ambitie van de Centrumvisie door bij leegstand van een pand in de aanloopstraten waar detailhandel mogelijk is, de detailhandelsfunctie van dit pand "eraf te halen". Hiermee wordt beoogd de detailhandelsfuncties welke passen in het compacte centrum vanuit de aanloopstraten te verplaatsen naar het compacte centrum. Ten aanzien van de supermarktlocatie wordt de Visie op supermarktstructuur gemeente Heerde betrokken. Deze maatregel geldt als een pand langer dan één jaar leegstaat.

Uitnodigend beleidskader Centrumvisie

Het onderliggende kader van de maatregel is de ‘Centrumvisie Heerde 2.0’. Deze Centrumvisie is in lijn met de Structuurvisie gemeente Heerde 2025. Het principe van uitnodigingsplanologie wordt toegepast in de maatregel. Bij uitnodigingsplanologie vervult de gemeente een faciliterende en aanmoedigende rol. De initiatief- en productierol wordt zo veel mogelijk overgelaten aan andere partijen. In de Centrumvisie Heerde 2.0 is daarom een wervend en uitnodigend toekomstbeeld geschetst, waarbij binnen een duidelijke kader ruimte wordt geboden aan initiatieven die de kwaliteiten van het centrum versterken. Met de uitvoering van deze maatregel blijft uitnodigingsplanologie uitgangspunt maar kan de gemeente haar kader bijstellen.

Inwerkingtreding

De Visie op supermarktstructuur gemeente Heerde en de Maatregel versterking compact centrum Heerde treden in werking met ingang van de dag na deze bekendmaking. Tegen het besluit tot vaststelling van de Visie op supermarktstructuur gemeente Heerde en de Maatregel Versterking compact centrum Heerde kan op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Meer informatie

De Visie op supermarktstructuur gemeente Heerde en de Maatregel versterking compact centrum Heerde en de bijbehorende documenten zijn te raadplegen op de gemeentelijke website, via

http://www.heerde.nl/Bestuur_en_organisatie/Beleid_en_regelgeving/Beleidsbibliotheek/Wonen_en_leefomgeving

 

4 oktober 2016,

Het college van Heerde,

W.R.J.M. Pijnenburg–Adriaenssen,

burgemeester

B. van Zuthem,

Gemeentesecretaris