Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2016, 522Overig

Besluit houdende tijdelijke Aanwijzing als te beveiligen en te bewaken object, Ministerie van Defensie

18 december 2015

Nr: CLSK 2015018564

Gelet op artikel 2 van de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten en artikel 2 van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten;

Besluit:

Artikel 1

Als te bewaken en te beveiligen object wordt aangewezen: Het hoofdgebouw van Fort Voordorp, liggende aan de Voordorpsedijk 28b te Groenekan.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 januari 2016 en vervalt met ingang van 14 januari 2016.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van het hoofdgebouw van Fort Voordorp te Groenekan, als te bewaken en te beveiligen object’.

De Minister van Defensie voor deze de Commandant Luchtstrijdkrachten, A. Schnitger, Luitenant-generaal

TOELICHTING

Ingevolge de Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten zijn militairen en burgerbewakers in de rechtmatige uitoefening van de militaire bewakings- en beveiligingstaak bevoegd tot gebruik van geweld wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt.

Deze geweldbevoegdheid geldt slechts bij bewaking en beveiliging van door de Minister van Defensie aangewezen objecten. In Artikel 2, eerste lid, van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen objecten is aan de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant Zeestrijdkrachten en de Commandant Luchtstrijdkrachten mandaat verleend om, ieder voor zover het hem aangaat, namens de Minister objecten aan te wijzen voor een termijn van ten hoogste 12 weken als te bewaken en te beveiligen objecten.

In het onderhavige besluit wordt door de Commandant Luchtstrijdkrachten het hoofdgebouw van Fort Voordorp, liggende aan de Voordorpsedijk 28b te Groenekan, aangewezen als te bewaken en te beveiligen object. Deze aanwijzing geldt alleen op 13 januari 2016.