Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 52152Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016 nr. PO/B&S/969922 houdende de verlening van mandaat en machtiging aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in verband met de subsidieverstrekking inzake extern advies voor de verduurzaming van scholen in het kader van de Green Deal Scholen (Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken (hierna: RVO.nl), verder te noemen de algemeen directeur, wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten tot subsidieverstrekking op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS voor zover het gaat om subsidies op grond van het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen, en

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

De algemeen directeur is gemachtigd:

  • a. tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1, en

  • b. ten aanzien van verweer- en beroepschriften in bestuursrechtelijke procedures, het vertegenwoordigen van de minister in deze procedures en tot het afdoen van alle stukken en het verrichten van alle feitelijke handelingen die daarop betrekking hebben.

Artikel 3

Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheden uitgeoefend door de plaatsvervanger, behoudens de bevoegdheid tot het verlenen of intrekken van een ondermandaat en machtiging.

Artikel 4

  • 1. De algemeen directeur kan ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van zijn op grond van dit besluit toegekende bevoegdheden.

  • 2. Besluiten tot verlening van ondermandaat en machtiging worden in afschrift gezonden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 5

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat en machtiging vindt plaats op de volgende wijze:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

namens deze,

de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

(handtekening)

naam van de gemandateerde.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.

TOELICHTING

Op 1 oktober 2016 treedt het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen in werking. De beoogde uitvoerder van dat besluit is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl). Met het onderhavige besluit wordt geregeld dat de algemeen directeur van de RVO.nl namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslissingen kan nemen voor het verlenen van subsidie in het kader van het voornoemde besluit. Tevens wordt geregeld dat hij ondermandaat en machtiging kan verlenen voor deze bevoegdheden.

Met het onderhavige besluit kan de uitvoering van het besluit over de verduurzaming scholen ter hand worden genomen, zodat ten minste 150 besturen voor primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs advies op maat kunnen inwinnen bij specialisten. Het opdrachtgeverschap van schoolbesturen inzake de aansturing van renovaties zal hiermee worden verbeterd. Dit zal in Nederland de verduurzaming van de schoolgebouwen versnellen en het binnenklimaat ten goede komen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs bevorderen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker.