30km-zone Hoef en Haag

Logo Vianen

VERKEERSBESLUIT

30km-zone Hoef en haag  

Zaaknummer: 70176  

 

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Vianen;

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN: 

Beschrijving van het gebied en achtergrond  

 

Het nieuwe woongebied Hoef en Haag wordt als nieuwe kern toegevoegd aan de gemeente Vianen. De bebouwde kom van de kern Hoef en Haag wordt begrensd door de toegang vanaf de Hagenweg vanaf de westzijde, de Lange Dreef vanaf de zuidwestzijde en diverse aansluitingen voor langzaam verkeer op de Ringdijk aan de noordzijde en de Hoevenweg aan de zuidoostzijde. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2016-2020 is aangegeven dat alle woon- en verblijfsgebieden, zo ook Hoef en Haag, worden aangeduid en ingericht als 30km-zone.

 

 Beheer en onderhoud 

 Het betreffende gebied is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer bij de gemeente Vianen. Het betreft een weg zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994. De gemeente is derhalve bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten ten aanzien van deze wegen.

Functie van de weg  

Het gebied Hoef en Haag is gelegen in de bebouwde kom, namelijk een nieuw in te stellen kern in de gemeente Vianen met deze naam, en krijgt conform het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2016-2020 de functie van “erftoegangsweg”. De wegen worden daarbij voorzien van elementenverharding met op verschillende plaatsen verkeersremmers. De fietsers rijden, op enkele uitzonderingen na, op de rijbaan.

Beschrijving weggedrag en gevolgen daarvan  

 

In een woongebied is een maximumsnelheid van 30km/u en het weggedrag dat daar bij past, gewenst. Dit gezien de fietsers op de rijbaan, de vele uitritten en zijstraten en mogelijke overstekende voetgangers. Bij een hogere snelheid kan hier onvoldoende op geanticipeerd worden wat nadelig is voor de verkeersveiligheid. Een lagere snelheid (30km/u) is tevens goed voor de leefbaarheid en de subjectieve verkeersveiligheid in de wijk.

De gewenste maatregelen  

Gezien het bovenstaande is het wenselijk is om in de gehele bebouwde kom van Hoef en Haag een 30km-regime in te stellen zodat een lagere rijsnelheid en een bij een erftoegangsweg passend weggedrag (oplettendheid; voorrang verlenen) wordt gestimuleerd. Dit kan gebeuren door het plaatsen van de verkeersborden A1 (zone; 30km) en A2 (zone; 30km) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) bij het begin van de bebouwde kom van Hoef en Haag, namelijk bij de aansluitingen op de op de Hagenweg, Lange Dreef en Ringdijk, zoals aangeven in de situatieschets in Bijlage 1 bij dit verkeerbesluit.

 

Er zullen tevens enkele aansluitingen voor langzaam verkeer vanuit het gebied Hoef en Haag op de Hoevenweg worden gemaakt. 

 

De Hoevenweg zal vanaf 2016 echter onder de bebouwde kom van Hagestein vallen, en in een separaat verkeersbesluit wordt vastgelegd dat de Hoevenweg daarmee ook onder de 30km-zone van Hagestein komt te vallen. Bij de in/uitgangen van Hoef en Haag op de Hoevenweg zijn 30km-zone ‘begin’ en ‘einde’ borden daarmee niet nodig.  

 

Het instellen van een 30km-regime zal gepaard gaan met de bijbehorende inrichting van de weg passend bij een erftoegangsweg en diverse verkeersremmende maatmaatregelen op deze wegen. De 30km-zone wordt aangeduid met een duidelijke ‘poortconstructie’. Dit zal bestaan uit opvallende portalen waar de verkeersborden op worden bevestigd en op enkel locaties tevens een markering op het wegdek. Zodoende wordt voor de weggebruiker een duidelijke overgang aangegeven tussen enerzijds het gebied waar de 30km-zone geldt en anderzijds de omringende, aansluitende wegen binnen en buiten de bebouwde kom waar een snelheidsregime van 50, 60 of 80km/u geldt.

 

 Wettelijke belangen  

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het beschermen van weggebruikers en passagiers, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub b, WVW 1994;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub a, WVW 1994;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b, WVW 1994;

Horen betrokkenen en afweging belangen  

De aanleg van het woongebied Hoef en Haag is vastgelegd in het Masterplan Hoef en Haag (d.d. 9 oktober 2012). Deze verkeersmaatregel en de daarmee samenhangende aanpassingen aan de weginrichting zullen gelijktijdig worden uitgevoerd met het aanleggen van het openbare gebied in de nieuwe kern Hoef en Haag. Ze vormen tevens onderdeel van de kaarten, beeldmateriaal, etc. die aan derde partijen worden getoond.  

 

Er is overleg gepleegd met de afdeling Verkeer van de Politie Midden Nederland, West-Utrecht. De verkeerscoördinator heeft namens de Korpschef positief geadviseerd.

 

 Legitimiteit  

Artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn van toepassing, alsmede artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer.

BESLUITEN HET VOLGENDE:  

 

Er wordt een 30km-zone ingesteld in de bebouwde kom van Hoef en Haag, door het plaatsen van:de verkeersborden A1 (zone; 30km) en A2 (zone; 30km) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) bij de ingangen van de bebouwde kom van Hagestein op de Hagenweg, Lange Dreef en Ringdijk;een en ander zoals aangeven op de plattegrond in Bijlage 1 bij dit verkeerbesluit. 

 

Dit besluit wordt ter openbare kennis gebracht door vermelding op de website van de Staatscourant, in het plaatselijke weekblad Het Kontakt.

Publicatie 

Dit besluit wordt (exclusief de bijlage) ter openbare kennis gebracht middels de wettelijk voorgeschreven publicatie op de website van de Staatscourant. Daarnaast wordt er een publicatie in het plaatselijke weekblad Het Kontakt geplaatst. Op verzoek wordt eventueel een kopie van het besluit aan de aanvrager verzonden.  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

Namens deze,

Plaats: Vianen Datum: 27-9-2016

H. (Heinrich) van Doorn

Coördinator Team Ruimtelijke ordening en Projecten

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start op de verzenddatum van deze brief. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

 Is er sprake van een spoedeisend belang dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hier zijn wel kosten aan verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de rechtbank (T: 030-2233000).

Bijlagen: - Bijlage 1: Plattegrond

 

 Indien de bijlage persoonlijke gegevens bevat wordt deze vanwege privacyoverwegingen niet integraal gepubliceerd als onderdeel van de wettelijke publicatie van het besluit op de website van de Staatscourant, maar slechts door de gemeente gearchiveerd als onderdeel van het besluit.

Afschrift:

Politie Vianen

Stadswerf/HdB

Openbare ruimte/GjV

ROEP/HB

 

Verzonden op : 28-9-2016

Naar boven