Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 51389Vergunningen

Instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 30 september tot en met vrijdag 11 november 2016 ligt het instemmingsbesluit voor gaswinning in Groningenveld ter inzage. In deze kennisgeving leest u over het definitieve besluit en de mogelijkheid die u heeft om hiertegen beroep in te stellen.

Het kabinet neemt een besluit over de gaswinning in Groningen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft op 1 april 2016 een nieuw winningsplan ingediend bij de Minister van Economische Zaken. De betrokken provincies, gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad adviseerden over het nieuwe winningsplan van NAM. Een ontwerp besluit over de gaswinning in Groningen lag van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 11 augustus 2016 ter inzage. In deze periode zijn 4809 zienswijzen waarvan 252 unieke zienswijzen ingediend. De Minister heeft de zienswijzen betrokken bij het definitieve besluit over de gaswinning in Groningen. De Minister maakt op 30 september 2016 het besluit bekend door toezending aan NAM. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpinstemmingsbesluit kunnen tegen het definitieve instemmingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat zijn de hoofdpunten?

 • Gelijkmatige winning: 24 miljard m3 gas per jaar uit Groningen

 • Enkel bij koude winter beperkt extra gas uit Groningen toegestaan

 • Versterkingsprogramma Nationaal Coordinator Groningen voortgezet.

 • Nieuw gasbesluit vóór 2021, ijkmoment in 2017.

Waar kunt u het besluit inzien?

U kunt van vrijdag 30 september tot en met vrijdag 11 november 2016 het definitieve gaswinningsbesluit en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, T 140596

 • Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00

 • Gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a, Slochteren, T (0598) 425 555

 • Provincie Groningen, provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, T (050) 316 4911

 • Provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1, Assen, T (0592) 36 55 55

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningen kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt van zaterdag 1 oktober tot en met vrijdag 11 november 2016 een beroepschrift indienen. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerpinstemmingsbesluit kan ook beroep instellen.

Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • - de naam en het adres van de indiener

 • - de dagtekening

 • - een omschrijving van het besluit

 • - de redenen waarom men het niet eens is met het besluit

Meer informatie kunt u vinden op www.bureau-energieprojecten.nl en op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen. Voor vragen kunt u bellen met bureau-energieprojecten T(070) 379 89 79.