Kennisgeving windpark N33, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor windpark N33. U bent uitgenodigd te reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

YARD Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands hebben het voornemen om een windpark te realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van circa 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Windpark N33 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Nederland dat minstens 14% van alle energie in 2020 duurzaam moet zijn. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor wind­parken van minimaal 100 MW. De locatie van Windpark N33 is daar één van. Dit windpark zal energie leveren aan meer dan 75.000 huishoudens.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast.

Dat gebeurt door middel van een (rijks)inpassingsplan dat de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu vaststellen. Daarnaast zijn negentien overige besluiten vereist. De voorbereiding van deze ontwerpbesluiten gebeurt gelijktijdig met de voorbereiding van het inpassingsplan. Dit verloopt in fasen, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

Het gaat in de huidige fase om besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Waterwet.

Ten slotte is voor het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november 2016 het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten van deze fase, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Daarnaast kunt u deze documenten tijdens reguliere openingstijden op papier inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;

  • gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;

  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Inloop-informatiemarkten

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu organiseren enkele inloop-informatiemarkten. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure.

Locatie: Indoorcentrum Sorghvliethal, Jan Salwaplein 1, 9641 LN Veendam.

Data: donderdag 6 oktober en maandag 10 oktober 2016.

U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

Van 13.30 uur tot 20.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de inloop-informatiemarkt te bezoeken. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van de overheid en de initiatiefnemers YARD Energy en RWE Innogy Windpower Netherlands. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken.

Ook kunt u tijdens de inloop-informatiemarkten uw zienswijze mondeling geven. Een notulist zal uw zienswijze noteren.

U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang of verwacht u dat u last gaat krijgen van het windpark? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 30 september 2016 tot en met 10 november 2016 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark N33’.

U kunt ook per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatiemarkten of via het Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

U kunt niet reageren via e-mail.

Wat gebeurt hierna?

Het Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. U kunt ook bellen naar nummer 14 00 (informatie rijksoverheid).

Naar boven