Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2016, 51083VergunningenGemeente Borger-Odoorn, Valthermond , Valtherblokken-Noord 21 , Wet Milieubeheer

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 lid 5 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 20 november 2015 is voor het onderstaande bedrijf een aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling krachtens de Wet milieubeheer ingediend:

•Valther Melkvee VOF, gelegen aan Valtherblokken Noord 21 in Valthermond in de gemeente Borger-Odoorn, voor het uitbreiden van de melkrundveehouderij aan Valtherblokken Noord 21 in Valthermond.

Het voornemen van Valther Melkvee VOF is om de melkrundveehouderij uit te breiden ten opzichte van de huidige, gemelde situatie. Het aantal dieren breidt uit binnen de bestaande stallen. Er wordt geen stal gebouwd of uitgebreid.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieu-effectrapportage beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 ( gewijzigd in 1999, 2006 en 2011) jo artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn heeft op 5 juli 2016 besloten dat door Valther Melkvee VOF geen milieu-effectrapportage hoeft worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de voorgenomen activiteit.

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

De aanmeldingsnotitie Mer-beoordeling, het besluit en de relevante stukken liggen van 27 september 2016 tot 8 november 2016 ter inzage.

De stukken zijn in te zien op www.borger-odoorn.nl/nieuws/bekendmakingen. U kunt de stukken, na telefonische afspraak, ook inzien op het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn in Exloo.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning aspect milieu. Conform artikel 6:3 van de algemene Wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.