Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 50961VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Paul van Vlissingenstraat

Logo Amsterdam - Oost

Datum

9 september 2016

Onderwerp

parkeerverbod Paul van Vlissingenstraat

Zaaknummer

Z-16-30224

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

gelet op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

- het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

- het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015; 

 

overwegende:

- dat door het bouwrijp maken en de bouw van het hotel op de parkeervoorziening langs de Paul van Vlissingenstraat ( mei 20016 t/m dec 2018) de aansluiting van  de Heusweg op de Abraham Dudok van Heelstraat verplaatst is naar de Nicolaas Tetterodestraat. Deze route wordt dagelijks gebruikt door het GVB die vanaf de Joan Muyskenweg haar bussen richting Amstelstation rijd;

- dat het van groot belang  is dat de route breed genoeg is voor het busverkeer. Om die reden is de verkeerssituatie rondom deze doorsteek aangepast en zijn er verkeersborden noodzakelijk om de situatie goed te kunnen handhaven;

- dat nu  een parkeerverbodsbord (E01)  staat p de Paul van Vlissingen t.h.v.  van huisnummer 20 vermoedelijk destijds geplaatst ten behoeve van het tankstation dat hier toen zat. Bord staat er nog, tankstation is weg;

- dat tijdens de aanleg van de nieuwe doorsteek een parkeerverbod is ingesteld de Nicolaas Tetterodestraat.

- dat geconstateerd is dat dat er veelvuldig trailers aan de spoortaludzijde van de Paul van Vlissingenstraat worden geplaatst. Dit veroorzaakt ter hoogte van de doorsteek naar de Heusweg echter een onoverzichtelijke situatie.

- dat op korte termijn  hoogstwaarschijnlijk gebouwd gaat worden op de kavel op de hoek van de Fennengastraat/Paul van Vlissingenstraat. Hierdoor zal er meer bouwverkeer van en naar deze locatie rijden. De verkeersintensiteit neemt hierdoor toe;

- dat  vanuit verkeersveiligheid wenselijk  is dat de kruising Paul van Vlissingenstraat/ Tetterodestraat overzichtelijk blijft;

- dat hierdoor het  gewenst is om een parkeerverbod voor trailers en/of vrachtwagens  in te stellen.    

 

voorts overwegende:

- dat dit besluit betrekking heeft op belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994; dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaats­gevonden;

- dat de desbetreffende weggedeelte(n) niet behoren tot het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, gelegen zijn binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;    

 

 BESLUIT:

I     Instellen van een parkeerverbod  in de Paul van Vlissingenstraat voor zover gelegen  tussen  Nicolaas Tetterodestraat en  Willem Fenengastraat door het plaatsen van verkeersborden conform model E1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. II instellen parkeerverbod voor  vrachtwagens , trailers en bussen in de Paul van Vlissingenstraat aan de spoortaludzijde nabij de doorsteek naar de Heusweg door het plaatsen van verkeersborden conform model E201 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening  Amsterdam, 9 september 2016  Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost, namens deze,    Iris Reuselaars,afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).                         

 

 Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oostt.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Vermeld in uw bezwaarschrift:uw naam en adres;telefoonnummer;een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);de redenen van uw bezwaar;datum en handtekening.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW AmsterdamVoor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.