WET RUIMTELIJKE ORDENING

Logo Westvoorne

Vastgesteld bestemmingsplan

Sanering glastuinbouw Blindeweg Langeweg Rockanje

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 6 september 2016 het bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Blindeweg Langeweg Rockanje gewijzigd heeft vastgesteld.

De stukken liggen met ingang van 13 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Ook is het plan in te zien via de website RO-Online: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0614.1210bpBlindewgLang-0100. Tot slot kunt u een papieren versie van het plan tijdens de openingstijden bekijken in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Plangebied en doel bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan zijn op de percelen Blindeweg 6 Rockanje en Langeweg 8 Rockanje, de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf verwijderd. De bestaande kassen worden grotendeels gesloopt en de bedrijven worden omgezet naar reguliere vollegronds tuinbouwbedrijven. Ter compensatie voor de sanering van de kassencomplexen wordt op gronden behorend bij de bedrijven mogelijkheid geboden voor bouw van drie nieuwe vrijstaande woningen. De nieuwe woningen komen op percelen aan de Langeweg (tegenover nr. 12), de Korteweg (tussen nrs. 7 en 13) en de Blindeweg (tussen nrs. 11 en 13/15), alle in Rockanje.

Opstelling van het bestemmingsplan past binnen het beleid uit de structuurvisie Glasherstructurering (na 1e herziening).

Instellen beroep en verzoek voorlopige voorziening

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht kan met ingang van 14 oktober 2016 gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het besluit van de raad. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben gegeven of die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze op de ontwerpstukken in te dienen. Ook kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen zoals die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan door de gemeenteraad zijn aangebracht.

Een beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Dit kan alleen worden tegengegaan door een voorlopige voorziening van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Hiervoor moet binnen de termijn van de terinzagelegging van het vastgestelde plan beroep worden ingesteld, daarnaast moet ook een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak (op het bovengenoemde adres). Wanneer om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Rockanje, 12 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Westvoorne

de secretaris, R.G. Beek

de burgemeester, P.E. de Jong

Naar boven