Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2016, 5085Overige mededelingen aan het wegverkeerVoornemen tot onttrekking van de Notenbosweg in Exloo (zandweg) aan het openbaar verkeer

Logo Borger-Odoorn

In het Landinrichtingsplan Odoorn zijn aan het agrarische bedrijf van de heer J.D. Buls, Hoofdstraat 39 te Exloo, gronden toebedeeld in het gebied ten zuidoosten van Exloo. In dit gebied zijn meerdere zandwegen gelegen. Op grond van het plan is ook een nog aan te leggen natuurontwikkelingsstrook voorzien langs beide kanten van de Hegeveldsweg (noord- en zuidzijde). Dit is bedoeld als ecologische verbinding.

Tegen dit onderdeel is in het kader van een vereiste aanlegvergunning bezwaar gemaakt. Aan het bezwaar is tegemoet gekomen door de toezegging om de natuurstrook in zijn geheel aan de zuidzijde van de Hegeveldsweg aan te brengen, en daarmee gedeeltelijk op aan de heer Buls toebedeelde gronden.

De heer Buls kon hiermee instemmen, omdat zo het landbouwtechnische gebruik van zijn percelen gunstiger is als op de strook bomen of andere beplanting worden aangebracht (schaduwwerking). In relatie daarmee heeft hij de wens kenbaar gemaakt om een paar zandwegen te laten vervallen en te komen tot een uitruil van grond. Het gaat om de Notenbosweg en de Kruisakkersweg. Hij is dan bereid de zogenaamde Duistereweg in zuidelijke richting door te trekken, zodat een goede verbinding blijft bestaan met de daar gelegen bos- en natuurgebieden.

Burgemeester en wethouders vinden, dat gedeeltelijk tegemoetgekomen kan worden aan de (landbouwtechnische) wensen van de heer Buls. Zij zijn nl. van mening, dat de Kruisakkers niet in zijn geheel moet komen te vervallen, omdat deze weg een functie heeft als uitloopgebiedje voor het dorp Exloo. Wel bestaat er een bereidheid om het tracé van de Kruisakkersweg iets te verleggen en te versmallen, zodat deze beschikbaar blijft voor met name inwoners van Exloo als wandelgebied.

Om de Notenbosweg te laten vervallen is het nodig deze te onttrekken aan het openbare verkeer. Burgemeester en wethouders willen de raad daarom voorstellen daartoe ambtshalve te besluiten op grond van artikel 9, eerste lid van de Wegenwet. Na onttrekking zal de vrijkomende grond in principe via uitruil van gronden in eigendom komen van betrokkene. Met hem zal dan ook worden overeengekomen, dat de Duistereweg wordt doorgetrokken. Dat deel komt dan weer in eigendom en beheer van de gemeente. Hiermee blijft de samenhang van zandwegen vanuit recreatief oogpunt voldoende intact.

Terinzagelegging

Het ontwerp-raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit met bijbehorende tekening liggen vanaf maandag 8 februari 2016 gedurende 4 weken tijdens openingsuren ter inzage bij het Klantcontactcentrum, cluster Omgeving.

Zienswijzen

Belanghebbenden (dat zijn degenen die een rechtstreeks belang kunnen aantonen bij de te nemen beslissing) kunnen gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad