Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilvarenbeekStaatscourant 2016, 50452Ruimtelijke plannenOntwerp-wijzigingsplan “Beerseweg 12 Diessen”.

Logo Hilvarenbeek

Burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek maken bekend dat met ingang van vrijdag 23 september 2016 voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-wijzigingsplan (artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening):

Beerseweg 12 Diessen

Het ontwerpwijzigingsbesluit en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van vrijdag 23 september 2016 gedurende zes weken door eenieder ingezien en/of digitaal geraadpleegd worden bij het team Burgerzaken/KCC van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Hilvarenbeek (www.hilvarenbeek.nl). Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omschrijving plan

De initiatiefnemer is voornemens de varkenshouderij aan de Beerseweg 12 te Diessen te beëindigen met gebruikmaking van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte.

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Beerseweg 12 te Diessen. De locatie bestaat uit het perceel

kadastraal bekend als: gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1147 (gedeeltelijk).

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan aan het college kenbaar maken. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van Hilvarenbeek, Postbus 3, 5080 AA Hilvarenbeek. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer (013) 505 83 00. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via het elektronisch formulier “Zienswijze indienen” op onze website www.hilvarenbeek.nl/zienswijze. Via deze digitale indiening van uw zienswijze wordt er gebruik gemaakt van DigiD. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Hilvarenbeek, 22 september 2016.

burgemeester en Wethouders van Hilvarenbeek,