Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 50443OverigVoorontwerp bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Dronyp West

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat met ingang van 26 september 2016 gedurende vier weken ter inzage ligt het voorontwerp-bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Dronyp West. U kunt het plan bekijken via de gemeentelijke website www.menameradiel.nl (klik op ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens op ‘bestemmingsplannen in procedure’). U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de realisatie van twee “erven in het landschap” ten behoeve van een werken-wonen locatie.

Omschrijving plangebied

Het plangebied heeft betrekking op enkele agrarische kavels aansluitend op het (huidige) bedrijventerrein Dronryp West.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

Rechtsbescherming

Gedurende vier weken vanaf 26 september 2016 kan een ieder een inspraakreactie kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan burgemeester en wethouders van Menameradiel, postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl. U kunt ook mondeling een inspraakreactie indienen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met P. Lemstra van de afdeling Romte via telefoon (0518) 45 29 00.