Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Sloterweg locatie C en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarde.

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend.

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 8 september 2016 het ontwerpbestemmingsplan “zelfbouwkavels Sloterweg locatie C” en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Sloterweg locatie C is gelegen in het zuiden van Amsterdam in stadsdeel Nieuw-West. Het plangebied betreft de gronden gelegen tussen de woningen aan de Sloterweg 705 en 745. Het betreft een voormalige tuin en een perceel met daarop de arbeiderswoningen Sloterweg 711 t/m 715. Het bestemmingsplan beoogt de bouw van 4 zelfbouwwoningen mogelijk te maken.

Ontwerpbesluit hogere waarde

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder worden binnen het plangebied overschreden. Omdat geluidsreducerende maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of aan de ontvangzijde onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan en met de daarbij behorende stukken en het ontwerp hogere waarden besluit liggen met ingang van donderdag 22 september 2016 tot en met 2 november 2016 ter inzage op:

 

Het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.F1530BPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij gemeenteraad van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, t.a.v. dhr. mr. K. Vreeker, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: directeur rve Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. dhr. mr. K. Vreeker, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden kan contact worden opgenomen met de heer K. Vreeker, Ruimte & Duurzaamheid, team Nieuw-West, telefoonnummer 14 020.

 

Amsterdam, 21 september 2016, burgemeester en wethouders

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

 

mr. E.E. van der Laan

burgemeester

Naar boven