Bestemmingsplan Snippergroen 2016

Logo Schiedam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad van Schiedam in haar vergadering van 13 september 2016 het bestemmingsplan ‘Snippergroen 2016’ (NL.IMRO.0606.BP0041) heeft vastgesteld.

Aanleiding en plangebied

In 2014 is de nota ‘Werkwijze snippergroen’ vastgesteld. De nota biedt richtlijnen omtrent de uitgifte van openbaar (snipper)groen aan bewoners voor privégebruik als tuin. In 2015 is aan diverse bewoners snippergroen uitgegeven. De uitgifte van de gronden maakt het nodig de openbare groenbestemming van de gronden te wijzigen naar een woon- of tuinbestemming. Het bestemmingsplan betreft de adressen Koekoekslaan 15-19 (oneven), Weide 1-11 (oneven), Weide 2, Weide 8-24 (even) en Schiedamseweg 89-107 (oneven).

Ter inzage

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 23 september 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend op maandag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag van 08.30 tot 20.00 uur. De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0606.BP0041-0002 en de website van de gemeente Schiedam (http://www.schiedam.nl/schiedam.net?id=106033).

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • 1.

    tijdig zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;

  • 2.

    kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn, of;

  • 3.

    bedenkingen hebben tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan en de verdere procedure kunt u via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling

 

Naar boven