Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 49645VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Amstelstroomlaan

Logo Amsterdam - Oost

Datum

8 september 2016

Onderwerp

Overamstel: : bestemmingsverkeer via de bouwweg ‘ de 2e Ontsluiting’ t.p.v. de Amstelstroomlaan

Zaaknummer

Z-16-29402

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

gelet op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015; 

 

overwegende:

- dat  de werkzaamheden op de Amstelstroomlaan in Amstelkwartier uit lopen. Oorzaken zijn enerzijds de vertraging van de bouw werkzaamheden  van het hotel op de hoek van Amstelstroomlaan en anderzijds uitstel en vertraging van diensten en bedrijven die werkzaamheden dienen uit te voeren in de Amstelstroomlaan;

- dat het gevolg daarvan is dat dat Alliander, gevestigd aan de Amstelstroomlaan,  en  hun klanten langer via de 2de ontsluiting zullen moeten rijden, zodat zij bij de hoofdentree van hun bedrijf kunnen komen. Deze hoofdentree dient 24 uur toegankelijk te zijn i.v.m. calamiteitendienst;

- dat hierdoor ook in het weekend gebruik wordt gemaakt van de 2de ontsluiting;

- dat  zolang er stremming is op de Amstelstroomlaan de 2de ontsluiting  beschikbaar dient  te zijn voor Alliander en de bestemmingsverkeer van Alliander;

- dat om de weg veiliger te maken een verkeersremmende maatregel (drempel) wordt toegepast,dat de toegang tot de  keet niet belemmerd wordt zullen de verbodsborden voor de voetgangers zodanig worden geplaatst dat die voor hun bereikbaar blijft.  dat hierdoor de bouwweg niet meer alleen tijdens de werkdagen wordt gebruikt maar ook in de weekenden. Dit is een aanpassing op het verkeersbesluit Z-15-18386 dd 30 april 2015.  

 

voorts overwegende:

- dat aan  dit besluit belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994 ten grondslag liggen;

- dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaats­gevonden;dat de Amstelstroomlaan geen deel uitmaakt van het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, dat dit weg-gedeelte gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft, zodat de bestuurscommissie Oost bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;     

BESLUIT : I Voor de duur van 5 maanden ingaande augustus 2016 of zoveel langer of zoveel korter als noodzakelijk . Tijdelijk intrekken van  het bord C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Amstelstroomlaan II Instellen van een parkeerverbod voor de Amstelstroomlaan  door het plaatsen van het verkeersbord model E1 aan beide zijde van de weg van conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. III Instellen van een geslotenverklaring voor fietsen en bromfietsen  en gehandicaptenvoertuigen door het plaatsen van een bord C15 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Amstelstroomlaan IV Instellen van een geslotenverklaring voor voetgangers op de Amstelstroomlaan door het  plaatsen  van het verkeersbord C16 conform de modellen van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 Zie tekening Amsterdam, 8 september  2016  Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost, namens deze,     Iris Reuselaars,afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).     

 

      Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oostt.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Vermeld in uw bezwaarschrift:uw naam en adres;telefoonnummer;een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);de redenen van uw bezwaar;datum en handtekening.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW AmsterdamVoor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.