Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2016, 49223Ruimtelijke plannenVestiging supermarkt Aldi, aan de Stationstraat 7, Nuth

Logo Nuth

Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nuth bekend dat de raad in zijn vergadering van 19 juli 2016 met de verplaatsing van de Aldi – vestiging van de Markt naar de locatie Stationstraat 7 te Nuth heeft ingestemd. Op de locatie zal nieuwbouw plaatsvinden en zal een parkeerterrein met ontsluitingen gerealiseerd worden. Ook zal er een reclamemast geplaatst worden.

 

Met deze verplaatsing beoogt Aldi een efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan ‘Kern Nuth’. Op de op het perceel aangegeven bestemming ‘Maatschappelijk’ is geen detailhandel toegestaan. Medewerking aan het plan is uitsluitend mogelijk door toepassing van de uitgebreide procedure ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo.

 

De ontwerp – omgevingsvergunning en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing, met bijlagen zijn digitaal beschikbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ . Tevens ligt de ontwerp omgevingsvergunning gedurende zes weken met ingang van 20 september 2016 tot en met 1 november 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Nuth. De gemeente Nuth werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, http://www.nuth.nl/ , via het telefoonnummer 14045 of persoonlijk aan de receptie. De afspraaktijden zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

 

Gedurende de genoemde 6 weken termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze ten aanzien van het plan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nuth. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te zijn aan het college van burgemeester en wethouders van Nuth, postbus 22000, 6360 AA Nuth.

 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt zoals omschreven. Een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

 

Burgemeester en wethouders van Nuth.

Nuth, 19 september 2016.