Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 48979Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit instellen vergunninghoudersparkeren (parkeerverbod met uitzondering van vergunninghouders) op de Langegracht en een gedeelte van de Zandweg in Maarssen-Dorp, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Het verkeerbesluit betreft het instellen van vergunninghoudersparkeren op de Langegracht en de Zandweg, gedeelte Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat in Maarssen-Dorp. Dit verkeersbesluit houdt in dat het verboden is te parkeren op bovengenoemde wegen met uitzondering van vergunninghouders.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op 30 augustus 2016 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht het voorgenomen besluit genomen om op de Langegracht en de Zandweg, gedeelte Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat alleen parkeren voor vergunninghouders toe te staan, waarbij per aangelegen woning slechts één vergunning wordt afgegeven. Het college heeft het voorgenomen besluit genomen op basis van de volgende verkeerskundige argumenten:

Het GVVP staat invoering van vergunninghoudersparkeren toe

Volgens het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP, nota parkeren), is de invoering van vergunninghoudersparkeren mogelijk in centrumzones en aanliggende schilgebieden. Volgens bijlage 2b van de nota parkeren, ligt de Langegracht in de centrumzone en de Zandweg (gedeelte Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat) in het schilgebied van Maarssen-Dorp.

De maatregel zorgt voor minder (zoek)verkeer in Maarssen-Dorp

Op de Langegracht geldt nu een inrijverbod m.u.v. bestemmingsverkeer. Ook auto’s (niet zijnde van bewoners) die langs de Langegracht worden geparkeerd, vallen onder bestemmingsverkeer. Bij vergunninghoudersparkeren mogen “vreemden” niet meer langs de Langegracht en Zandweg parkeren. Dit zal leiden tot minder zoekverkeer naar vrije parkeerplaatsen. Het inrijverbod m.u.v. bestemmingsverkeer blijft overigens gewoon van kracht.

De maatregel bevordert de doorstroming op de Langegracht

Uit vrees om de Vecht in te rijden, parkeren bezoekers hun auto vaak op ruime afstand van de kade. De bewoners daarentegen weten precies hoe ze hun auto het beste vlak langs het randje kunnen parkeren. Behalve dat er minder auto’s langs de Langegracht geparkeerd worden, gebeurt dat bij een vergunningsstelsel dan ook beter en netter. Per saldo blijft er meer ruimte over voor het passerende verkeer. Dit verbetert de bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen en bijvoorbeeld vuilnisauto’s.

De maatregel is gunstig voor de stabiliteit van de kade en het wegdek

Minder verkeer betekent minder belasting van kade en wegdek. Hierdoor zal de nieuwe bestrating langer het vereiste profiel kunnen behouden.

De maatregel pas binnen de “huiskamergedachte” voor Maarssen-Dorp

In de stedenbouwkundige visie vormt het gebied tussen Harmonieplein en Pieter de Hooghplein de huiskamer van Maarssen-Dorp. Hierin past een autoluwe openbare ruimte van hoge kwaliteit. Op de definitieve besluitvorming over het wel of niet openstellen van de Kaatsbaan is vergunning-houdersparkeren niet van invloed.

In algemene zin wordt met het verkeersbesluit:

 • De veiligheid op en rond de Langegracht en de Zandweg, gedeelte Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat in Maarssen-Dorp gewaarborgd;

 • De weggebruikers en passagiers beschermd;

 • Het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • Een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

Het is dan ook gewenst om op de Langegracht en de Zandweg, gedeelte Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat, in Maarssen-Dorp, vergunninghoudersparkeren (parkeerverbod met uitzondering van vergunninghouders) in te stellen.

Voor de duidelijkheid van de weggebruiker zal het vergunninghoudersparkeren met een “Zone” aanduiding worden aangegeven. Aan het begin en einde van de bovengenoemde straten zal deze aankondiging doormiddel van E09 zone borden worden gemarkeerd.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. De door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van de eenheid Midden Nederland, team Verkeer, cluster West-Utrecht, adviseert positief op het voorliggende besluit aangaande de Langegracht en Zandweg gelegen tussen de Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat te Maarssen-Dorp.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op de Langegracht en de Zandweg, gedeelte Schoutenstraat - Huis ten Boschstraat, in Maarssen-Dorp, vergunninghoudersparkeren (parkeerverbod met uitzondering van vergunninghouders) in te stellen.

Hiervoor worden, op de kruisingen Langegracht - Kaatsbaan, Langegracht - Schoutenstraat en Zandweg - Maarsseveensegrachtje, verkeerborden E09zb en E09ze uit bijlage I van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 12 september 2016

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.