Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 48950Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit instellen parkeerverbod op het eerste gedeelte van de Stationsweg tegenover nummer 1 in Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het instellen van een parkeerverbod aan de noordelijke zijde van de Stationsweg tegenover nummer 1 in Nieuwersluis.

Met het verkeersbesluit:

 • -

  Wordt de veiligheid op en rond de kruising van de Stationsweg met de Rijksstraatweg (N402) in Nieuwersluis gewaarborgd;

 • -

  Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

 • -

  Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • -

  Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

 • -

  Wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de Stationsweg en de omgeving beoogd;

 • -

  Wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer op de Stationsweg bevorderd.

Het is dan ook gewenst om op het eerste gedeelte Stationsweg in Nieuwersluis, aan de noordelijke zijde van de weg tegenover nummer 1, een parkeerverbod in te stellen.

Hiervoor worden door de gemeente op het eerste gedeelte van de Stationsweg verkeerborden E01 geplaatst tegenover nummer 1.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. De door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van de eenheid Midden Nederland, team Verkeer, cluster West-Utrecht, adviseert positief op het voorliggende besluit aangaande de Stationsweg te Nieuwersluis.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de bewonersvereniging Nieuwersluis Bestaat.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op het eerste gedeelte van de Stationsweg in Nieuwersluis, aan de noordelijke zijde van de weg tegenover nummer 1, een parkeerverbod in te stellen.

Hiervoor worden, tegenover Stationsweg nummer 1, verkeerborden E01 uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 12 september 2016

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.