Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 48506VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Oosterpark noordkant nabij Mauritskade

Logo Amsterdam - Oost

Verkeersbesluit

Datum

6 september 2016

Onderwerp

Oosterpark noordkant nabij Mauritskade: parkeerverbodzone.

Zaaknummer

Z-16-30117

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost,

 

gelet op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

- het Mandaatbesluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost, d.d. 27 maart 2014;

- het Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter Stadsdeel Oost 2015;

 

overwegende:

- dat  het groene en het bebouwde deel van het Oosterpark nu  één geheel is geworden,  loopt het park helemaal door tot aan de Mauritskade.dat aan de kant van de Mauritskade een parkeerterrein gesitueerd is;

- dat het instellen van een parkeerverbodzone noodzakelijk wordt  geacht. Door parkeren alleen in de aangelegde vakken toe te staan, wordt de veiligheid van de weggebruikers geoptimaliseerd.  voorts overwegende:

- dat dit besluit betrekking heeft op belangen genoemd in artikel 2 lid 1 van de Wvw 1994;

- dat het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van politie heeft plaats­gevonden;

- dat de parkeerterrein nabij Mauritskade) niet behoort  tot het Hoofdnet Auto of het Hoofdnet Rail, gelegen is binnen de grenzen van het stadsdeel Oost, en het geen grootstedelijk project of een stedelijke taak of stedelijk belang betreft;   

 

 

 

BESLUIT : 

door het plaatsen van de verkeersborden E01zb [parkeerverbodzone begin] en E01ze [parkeerverbodzone einde] conform bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerverbodzone in te stellen voor het  parkeerterrein aan de noordrand tussen het Oosterpark en de Mauritskade. Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor aangelegde vakken.  

 

Amsterdam, 6  september 2016  Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost, namens deze,    Iris Reuselaars,afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte (Heel).   

 

Bezwaar  

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oostt.a.v. de afdeling Juridisch Bureau Postbus 94801 1090 GV Amsterdam Vermeld in uw bezwaarschrift:uw naam en adres;telefoonnummer;een duidelijke omschrijving tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit);de redenen van uw bezwaar;datum en handtekening.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden. Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam, Sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW AmsterdamVoor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.