Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2016, 4843OverigKleine wijziging herbegrenzing EHS

Logo Fryslân

Een kleinschalige herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt zes weken ter inzage. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben het ontwerp-besluit genomen over deze partiële herziening.

 

Onderwerp

Ongeveer zes hectare grond met een natuurbestemming langs de Tjonger onder Heerenveen krijgt een EHS status. Een even groot stuk landbouwgrond wordt ter compensatie ontdaan van de EHS status. Dit is bij de Blaugerzen van Aegmaryp. De EHS blijft daarmee even groot.

 

Ter inzage legging

Van 30 januari tot en met 12 maart kunnen belangstellenden hun mening geven over de wijziging. Dat kan door een officiële zienswijze in te dienen.

Het plan met de wijziging ligt ter inzage op het provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Ook kunt u het plan met de wijziging online inzien. Via de website kunt u ook een zienswijze indienen.

 

Meer i nformatie

Meer informatie over de partiële herziening en het indienen van een zienswijze is te vinden op www.fryslan.frl/EHS