Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2016, 48074Ruimtelijke plannenGemeentelijke coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan Dorpsschool Rozendaal en bijbehorend, ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsschool Rozendaal, ontwerp omgevingsvergunning nieuwe Dorpsschool, ontwerp omgevingsvergunning voor het kappen van bomen en ontwerp verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan

Logo Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 26 januari 2016 besloten toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling ten behoeve van de nieuwbouw van de Dorpsschool in Rozendaal.

Dit betekent dat voor alle besluiten die op grond van dit coördinatiebesluit genomen worden ten behoeve van de nieuwbouw van de Dorpsschool gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Uov) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Vanwege de coördinatieregeling worden de hieronder vermelde stukken gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal maakt daarom bekend dat, op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

 

 • 1.

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsschool Rozendaal’  

  Plangebied

Het plangebied omvat de gronden van de locatie waarop de Dorpsschool gebouwd wordt aan de Bremlaan/Kapellenberglaan. Tevens wordt het mogelijk direct zuidelijk van de schoollocatie, een kleine verbreding van de toegangsroute te realiseren en wordt de aanleg van langsparkeervakken mogelijk gemaakt. Om die reden maakt ook de Akkerlaan en de naastliggende groenzone onderdeel uit van het plangebied. Een verkeersveilige oversteek op de Schelmseweg en het westelijke fietspad langs de Schelmseweg zijn eveneens opgenomen in dit bestemmingsplan.

 

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied de bouw van de nieuwe Dorpsschool en inrichting van het schoolterrein mogelijk te maken. Tevens wordt een verbreding van de Akkerlaan, de realisering van een veilige oversteek en een mogelijke verbreding van het fietspad, westelijk van de Schelmseweg mogelijk gemaakt.

 

Inzien of raadplegen ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 13 september 2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

- op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is: NL.IMRO.0277.BPkom2016001-0001;

- op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl(pdf bestanden);

- een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.   

 

 • 2.

  Ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Dorpsschool Rozendaal’

 

Dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een schoollocatie aan de Bremlaan/Kapellenberglaan, en heeft als doel om naast programmatische eisen aanvullende informatie te geven over de eisen die gesteld worden ten aanzien van de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het plangebied, het gewenste ruimtelijke beeld, de architectuur en de specifiekere eisen van de schoolaccommodatie. Er zijn referenties opgenomen die deze informatie op hoofdlijnen in beeld brengen. Deze referenties geven een indruk van de gewenste beeldkwaliteit.

Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de welstandsbeoordeling en levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.

 

Inzien ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 13 september 2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.

Het plan is dan tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.rozendaal.nl 

 

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan respectievelijk het ontwerpbeeldkwaliteitsplan.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 – 384 36 66.

 

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 29 september 2016 is er tussen 19:00 uur en 21:00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan in de raadszaal van het gemeentehuis. Op deze inloopavond kunt u kennis nemen van de plannen en hierover eventuele vragen stellen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

 

 • 3.

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Nieuwe Dorpsschool (activiteit bouwen)

 

De omgevingsvergunning voorziet in de nieuwbouw van een basisschool, kindercentrum en

gymzaal.

 

 • 4.

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kappen van bomen

 

De omgevingsvergunning voorziet in de kap van 2 bomen langs de Schelmseweg en 3 bomen in het plangebied.

 

Inzien ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen

De ontwerpbesluiten van de omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 13 september 2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

 

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 29 september 2016 is er tussen 19:00 uur en 21:00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerp besluiten omgevingsvergunningen in de raadszaal van het gemeentehuis. Op deze inloopavond kunt u kennis nemen van de plannen en hierover eventuele vragen stellen.

 

Indienen zienswijzen ontwerp besluit omgevingsvergunning

Tijdens de in deze publicatie genoemde termijn kan eenieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivering waarom u het niet eens bent met het ontwerp besluit omgevingsvergunning.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 – 384 36 66.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

 

 • 5.

  Ontwerp verkeersbesluit schoolterrein Bremlaan/Kapellenberglaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal maken bekend dat zij op grond van het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 12 e.v. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voornemens zijn een verkeersbesluit te nemen strekkende tot het aanwijzen van een fietspad ten behoeve van het schoolterrein aan de Kapellenberglaan/Bremlaan. Over dit besluit is overleg gevoerd met de politie.

Doel van de maatregel

Het doel van de maatregel is de veiligheid op de weg te verzekeren en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan in stand te houden.

Aanleiding

De gemeenteraad heeft besloten dat op het terrein gelegen op de hoek Bremlaan/Kapellenberglaan een nieuwe school ‘Dorpsschool Rozendaal’ wordt gerealiseerd. Het bestemmingplan biedt geen planologische basis voor deze ontwikkeling en dient te worden aangepast. Separaat aan dit verkeersbesluit wordt het bestemmingsplan voor deze locatie herzien om de bouw van de Dorpsschool mogelijk te maken. Gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure wordt met toepassing van de coördinatieregeling zoals opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening en beeldkwaliteitsplan vastgesteld de omgevingsvergunning verleend om de bouw van de Dorpsschool in het gebied mogelijk te maken en het kappen van enkele bomen mogelijk te maken.

Op grond hiervan is een inrichtingsplan opgesteld voor de inrichting van het perceel. Hierop is aangegeven op welke wijze het auto- en fietsverkeer op het schoolterrein afgewikkeld wordt. Hierbij zijn de uitgangspunten van duurzaam veilig gehanteerd.

Procedure

Het ontwerp verkeersbesluit en de daarbij behorende stukken liggen tussen van dinsdag 13 september 2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien.

Op donderdag 29 september 2016 is er tussen 19:00 uur en 21:00 uur een inloopbijeenkomst waarin u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen over het ontwerp verkeersbesluit.

 

Tegen het ontwerpbesluit kan binnen zes weken na bekendmaking door eenieder een (gemotiveerde) zienswijze worden ingediend. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH te Velp.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 026 – 384 36 66.

Bekendmaking

Vanaf 1 januari 2013 worden alle verkeersbesluiten digitaal gepubliceerd. Reden hiervoor is om de ontwikkelaar van kaarten in kennis te stellen van de wijzigingen op het nationaal wegennet.

Hiermee is de bekendmaking in de ‘In de Roos’ komen te vervallen. Desondanks publiceren wij de besluiten ook nog in de ‘In de Roos’.

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit is te raadplegen op de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. De wettelijke bezwaartermijn start op de officiële publicatiedatum op deze site.

Wij zijn voornemens te besluiten:

 • -

  Het nieuw aan te leggen fietspad op het schoolterrein Bremlaan/ Kapellenberglaan in Rozendaal, zoals aangegeven op de bij dit ontwerp besluit behorende tekening aan te wijzen als fietspad door het plaatsen van de borden model G11 met onderbord OB505.

 

Rozendaal 9 september 2016

Bugemeester en wethouders Gemeente Rozendaal,

Namens deze:

W. Pieterse-Pook