Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2016, 48070VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen reconstructie N279 ontsluiting bedrijventerrein De Brand ‘s-Hertogenbosch

Logo 's-Hertogenbosch

De Provincie Noord-Brabant verbreedt de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel van 1x2 rijstroken naar 2x2 rijstroken. Een aantal bestaande gelijkvloerse kruisingen op dit traject wordt verbouwd tot ongelijkvloerse kruisingen. Zo ook de kruising N279 met de Eenhoorn (bedrijventerrein De Brand). Het Bedrijventerrein De Brand krijgt tevens een tweede ontsluitingsweg in het verlengde van de Schorpioen. Deze nieuwe weg wordt, met een rotonde, aangesloten op de Beusingsedijk. Het doel van de reconstructie is het verbeteren van de doorstroming op de N279, het verhogen van de verkeersveiligheid op wegvak en kruispuntniveau en het vergroten van de bewegingsvrijheid van het verkeer en bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Brand.

In dit verkeersbesluit zijn de verkeersmaatregelen opgenomen die voortvloeien uit de reconstructie van de N279 in relatie tot de nieuwe verkeersstructuur en de verkeersontsluiting van het bedrijventerrein De Brand. Deze verkeersmaatregelen treden in werking bij de openstelling van de Eenhoorn (4e kwartaal 2017) en de Beusingsedijk (4e kwartaal 2016) of zoveel eerder als mogelijk.

Tervisielegging verkeersbesluit

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 12 september 2016 tot en met maandag 24 oktober 2016 ter inzage in het Stadskantoor.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit, waartegen u bezwaar maakt, is verzonden. U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch,

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

Voor informatie over de procedure van het verkeersbesluit kunt u contact opnemen met de heer J. Sier van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 5184 of per email naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Rens van Zwieten, van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. 073-615 5681 of openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl