Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenStaatscourant 2016, 47543VergunningenHDSR - m.e.r.-beoordelingsbesluit voor een bemaling ten behoeve van de realisatie van een derde schutsluis ten oosten van de Prinses Beatrixsluis en het verbreden van het Lekkanaal in Nieuwegein - (GWO - LOZ - HDSR - 4971)

Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 12 augustus 2016 heeft het college een verzoek om een m.e.r.-beoordeling ontvangen van Sas van Vreeswijk v.o.f. in verband met het onttrekken van 1,9 miljoen m3 grondwater per jaar voor het realiseren van een derde schutsluis ten oosten van de Prinses Beatrixsluis en het verbreden van het Lekkanaal in Nieuwegein.

Ter onderbouwing is bij het verzoek een aanmeldnotitie bijgesloten betreffende de grondwateronttrekking met een beschouwing van de mogelijke milieueffecten.

Voor de grondwateronttrekking dient een watervergunning te worden aangevraagd op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie D 15.2 van het Besluit milieueffectrapportage is de voorgenomen onttrekking m.e.r.-beoordelingsplichtig. Voorafgaand aan de aan te vragen watervergunning dient het college van dijkgraaf en hoogheemraden te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld vanwege mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

De mogelijke nadelige gevolgen zijn conform artikel 7.17 lid 3 van de Wet milieubeheer beoordeeld aan de hand van:

 

  • 1.

    de kenmerken van de activiteit;

  • 2.

    de plaats waar de activiteit wordt verricht;

  • 3.

    de kenmerken van het effect van de activiteit.

 

Besluit

Omdat de activiteit naar verwachting niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besloten dat Sas van Vreeswijk v.o.f. voor deze activiteit geen MER hoeft op te stellen.

 

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit (voor de watervergunning) waartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingediend, tenzij aangetoond kan worden dat deze beoordeling los van de voor te bereiden watervergunning een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw bezwaren te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure die gevolgd wordt naar aanleiding van de aanvraag om een watervergunning.

 

Inzage

De relevante stukken liggen met ingang van 8 september 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Poldermolen 2 te Houten). Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de afdeling Vergunningverlening en

handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358.

Houten,7 september 2016