Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2016, 4666VerkeersbesluitenPermanente verkeersmaatregel afsluiten gebied Mussenbaan in Ospel

Logo Nederweert

Ontwerpbesluit BW-15-00428

 

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat Staatsbosbeheer eind 2009 heeft gevraagd de Randweg, wegvak Putteris – Oude dijk, de Oude dijk (het onverharde gedeelte) en de Mussenbaan, wegvak Moostdijk – particuliere percelen Mussenbaan in het gebied De Groote Peel af te sluiten voor alle verkeer behalve fietsers en voetgangers;

 

 

dat burgemeester en wethouders in de vergadering van 12 januari 2010 hebben besloten deze weggedeelten af te sluiten voor alle verkeer behalve voor fietsers en voetgangers;

 

 

dat onlangs door Staatsbosbeheer (SBB) en de Vogelwerkgroep Nederweert (VN) is gevraagd om nu het gehele gebied Mussenbaan, tussen de Moostdijk en Nationaal park de Groote Peel, af te sluiten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en fietsers;

 

 

dat met uitzondering van een drietal percelen en de aanwezige openbare wegen het gebied geheel in eigendom van SBB is;

 

 

dat twee van de drie percelen eigendom van de provincie Limburg zijn en het beheer en onderhoud bij SBB is ondergebracht en het derde perceel particulier eigendom is;

 

 

dat de eigenaar van het particuliere perceel middels een ontheffing toegang tot het gebied zal krijgen;

 

 

dat om deze maatregel is verzocht omdat SBB het onderhoud van het gebied beheersbaar wenst te houden en vooral om de natuur ter plaatse zo min mogelijk te verstoren;

 

 

dat de genoemde afsluiting voor de (omgeving van de) Groote Peel zal leiden tot nog minder verstoring van de natuur en een grotere belevingswaarde voor de bezoekers van het gebied;

 

 

dat deze maatregel tevens de juridische basis vormt voor de handhaving van de rust;

 

 

dat de wegen binnen het gebied op dit moment eigendom zijn van de Gemeente Nederweert en de intensiteit van het beheer en onderhoud als gevolg van deze maatregel zal afnemen;

 

 

dat teneinde de recreatieve waarde van de Groote Peel te behouden het van belang is dat de wegen, die nu weliswaar worden afgesloten voor motorvoertuigen, te allen tijde beschikbaar blijven voor fietsers en voetgangers en daarom dienen ze nu en in de toekomst dan ook niet aan de openbaarheid te worden onttrokken;

 

 

dat voor de het instellen van de voorgenomen maatregelen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is gevolgd;

 

 

dat de plannen 6 weken ter inzage liggen en dat iedereen zijn bemerkingen hiertegen kenbaar kan maken;

 

 

dat binnen de inspraaktermijn wel/geen reacties zijn binnengekomen en er daarom wel/geen aanleiding bestaat het voornemen aan te passen;

 

 

dat de Politie Limburg-Noord, basiseenheid Weert - Nederweert om advies wordt gevraagd over de hieronder genoemde verkeersmaatregel;

 

 

dat (onverharde) wegen tussen de Mussenbaan en de Moostdijk in beheer zijn bij de gemeente Nederweert;

 

 

gelet op artikel 2, lid 1a en b en lid 2a en artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994; gelet op artikel 12 en artikel 14 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

 

BESLUITEN

het gebied Mussenbaan tussen Moostdijk en Groote Peel af te sluiten voor alle verkeer behalve voor fietsers en voetgangers.

 

Nederweert 26 januari 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens deze,

De secretaris, drs. J.C.T. Bakens

De burgemeester, H.F.M. Evers

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 12 februari tot en met 24 maart 2016 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage periode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving van de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Voor meer informatie mag u ook bellen met de heer W. Bijlmakers van bovenstaand team.