Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2016, 46648VerkeersbesluitenAanwijzing gehandicaptenparkeerplaats Bosbaanweg

Logo Amstelveen

Zaaknummer: Z-201 6/ 047423 D-2016/253681

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

overwegende,

dat in het gebouw op het adres Bosbaanweg 5 de Boswinkel van het Amsterdamse Bos is gevestigd;

dat de Boswinkel het informatiecentrum van het Amsterdamse Bos is;

dat deze voorziening regelmatig wordt bezocht door gehandicapten die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart;

dat het Amsterdamse Bos namens de gemeente Amsterdam heeft verzocht om voor deze bezoekers in de parkeerhaven langs de Bosbaanweg ten zuidwesten van dit centrum een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen en daarvoor een verkeersbesluit te nemen;

dat de Bosbaanweg in beheer en eigendom bij de gemeente Amsterdam is maar in de gemeente Amstelveen ligt, toegankelijk is voor het openbaar verkeer en daarmee openbaar is in de zin van de Wegenverkeerswet 1994;

dat voor gehandicapten de loopafstand naar de Boswinkel zoveel mogelijk dient te worden beperkt en het aanwijzen van de plaats daaraan bijdraagt;

dat de gemeente met betrekking tot het aanwijzen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen een vraagvolgend beleid voert;

dat de plaats is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening R&B-V-2016-126;

dat met de maatregel het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid in het verkeer voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart en gebruikers van een gehandicaptenvoertuig wordt gediend;

dat de gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering in het overleg in het kader van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het aanwijzen en inrichten van parkeerplaatsen als gehandicaptenparkeerplaats;

dat het betrokken parkeerplaats buiten de bebouwde kom ligt;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het mandaatbesluit van ons college van 19 november 2013;

b e s l u i t e n:

door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de parkeerhaven aan de oostkant van de Bosbaanweg bij het gebouw Bosbaanweg 5, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening R&B-V-2016-126.

Amstelveen, 29 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. ir. S.J. van Viegen,

teamleider verkeer en vervoer

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

De mogelijkheid bestaat om - zodra het bezwaarschrift is ingediend - tevens een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Bekendgemaakt op: 1 september 2016