Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2016, 4644VerkeersbesluitenInstellen gehandicaptenparkeerplaats Pastorieweg Nederweert

Logo Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

gezien het verzoek van een bewoner aan Pastorieweg 14, 6031 CB Nederweert om een parkeervak aan de Pastorieweg in Nederweert als gehandicaptenparkeerplaats;

 

overwegende dat betrokkene in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart omdat zij zich zonder de hulp van anderen niet over een redelijke afstand kan verplaatsen;

 

 

dat de aanwezige parkeerruimte regelmatig volledig bezet is;

 

 

gezien het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente Nederweert 2014 van 26 augustus 2014 en het ondermandaatbesluit verleend is aan de administratief medewerkster van het team Samenleving van de afdeling Dienstverlening van 9 december 2015;

 

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

 

BESLUITEN

door het plaatsen van een bord model E6, van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het op bijbehorende tekening nader aangegeven parkeervak aan de Pastorieweg in Nederweert als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen.

 

Nederweert, 20 januari 2016.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens deze,

Ans Zegveld

medewerkster team Samenleving

afdeling Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

BEZWAAR op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Bijlage behorend bij besluit van burgemeester en wethouders/burgemeester

van de gemeente Nederweert d.d. 20 januari 2016

Verzonden/uitgereikt d.d. 20 januari 2016

 

A. BEZWAARSCHRIFT

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet een belanghebbende die tegen een besluit van een bestuursorgaan beroep bij een administratieve rechter kan instellen eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (7:1/6:4 Awb).

 

Het bezwaarschrift is een brief waarin wordt uitgelegd waarom u het niet eens bent met het door burgemeester en wethouders/burgemeester genomen besluit. In deze brief kunt u schrijven wat naar uw mening besloten zou moeten worden. Andere van belang zijnde stukken kunnen worden meegestuurd.

 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders/burgemeester van Nederweert, T.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert

 

Het bezwaarschrift moet binnen zes weken (6:7 Awb) ná de dag van verzending (6:8 Awb) van het besluit worden verstuurd. De bezwaartermijn begint met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt (6:8 Awb). De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager (3:41 Awb).

Een bezwaarschrift is op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend, als het voor het einde van de termijn bij de post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen (6:9 Awb). Het is verstandig om het bezwaarschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat het op tijd is verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten (6:5):

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

 

B. DIRECT BEROEP BIJ DE RECHTER ?

De mogelijkheid bestaat om in plaats van de bezwaarschriftenprocedure in bepaalde situaties uw bezwaren rechtstreeks als beroepschrift voor te leggen aan de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht. In het bezwaarschrift moet dan uitdrukkelijk worden verzocht om daarmee in te stemmen. Ook moet worden vermeld waarom u dat zou willen. In een aantal situaties is direct beroep uitgesloten.

Burgemeester en wethouders/burgemeester kunnen met een dergelijk verzoek instemmen indien de zaak daarvoor geschikt is en zullen zo spoedig mogelijk op het verzoek beslissen (7:1a Awb).

 

C. VOORLOPIGE VOORZIENING

Het indienen van een bezwaarschrift schorst NIET de werking van het besluit waartegen het is gericht tenzij in een wettelijk voorschrift anders is bepaald (6:16 Awb).

 

Indien tegen een besluit bezwaar is gemaakt, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, op verzoek een voorlopige voorziening - waaronder schorsing - treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De hoogte daarvan bedraagt vanaf 1 januari 2014 voor zaken betreffende een uitkering of huursubsidie: € 45,00 (natuurlijke persoon) en € 328,00 (rechtspersoon) bij alle andere bestuursrechtelijke zaken: € 165,00 (natuurlijke persoon) of € 328,00 (rechtspersoon). De rechtbank stuurt een rekening.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.