Verleende omgevingsvergunning JOP Hogeweg Zaltbommel, gemeente Zaltbommel

Logo Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een jongeren ontmoetingsplek (JOP). De JOP komt aan de Hogeweg te Zaltbommel. Grenzend aan de zuidwestelijke punt van het parkeerterrein van MHC Bommelerwaard.

Inzage.

Het besluit ligt met bijbehorende documenten van donderdag 1 september 2016 t/m woensdag 12 oktober 2016 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl/bestemmingsplannen

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan van vrijdag 2 september 2016 tot en met donderdag 13 oktober 2016 beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit;

  • 2.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.

Een beroepschrift moet worden gericht en verzonden aan de sector Bestuursrecht van de rechtbank, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift heft de rechtbank een griffierecht.

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Als beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een voorlopige voorziening kan door de Voorzieningenrechter worden getroffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.

Naar boven