Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2016, 46267Ruimtelijke plannenBetreft: Beschikking omgevingsvergunning 1e fasein afwijking van het bestemmingsplan Amstelveen Midden-West, Burgemeester Rijnderslaan 10(uitgebreide procedure)en een besluit hogere grenswaarde Wgh

Logo Amstelveen

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat zij op 30 augustus 2016 hebben besloten met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van een kantoorgebouw naar woningen op het adres Burgemeester Rijnderslaan 10 te Amstelveen

(IDN: NL.IMRO.0362.OIAVHB07xV-VG01).

Op het perceel ligt de bestemming Kantoor (K). Een woonbestemming is in strijd met deze bestemming. Met oog op deze planologische strijdigheid is voor de realisering van voorliggend initiatief een omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan vereist.

Locatie

Het voormalig kantoorpand van KPMG is centraal gelegen in Amstelveen aan de snelweg A9, tussen de wijk Keizer Karelpark en het Stadshart in. Het gebouw is gelegen ten zuiden van de A9 en de Burgemeester Rijnderslaan, ten noorden van de Ouderkerkerlaan, ten oosten van de Keizer Karelweg en ten westen van de Keerpuntweg/Beneluxbaan.

B esluit hogere grenswaarde

Tevens maken burgemeester en wethouders van Amstelveen bekend dat zij op 30 augustus 2016 een besluit hebben genomen ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet Geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarde heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg van wegverkeerslawaai van de A9, Burgemeester Rijnderslaan en de Beneluxbaan. Ingevolge artikel 76 van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te kunnen verlenen.

Ter informatie:

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 september tot en met 12 oktober 2016 (6 weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

Papier

Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Digitaal

U kunt de digitale stukken raadplegen op:

  • de gemeentelijke website via de link: http://ro0362.ropubliceer.nl/;

  • de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.OIAVHB07xV-VG01

Beroepsmogelijkheid Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).

Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/.

Tegen het besluit Hogere Grenswaarden staat beroep open bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Ook hier is het voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen.

Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.