Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2016, 46055Ruimtelijke plannenPublicatie ontwerp omgevingsvergunning Heawei 29 en 42 te Tijnje

Logo Opsterland

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van 1 september 2016 gedurende zes weken een ontwerp omgevingsvergunning ‘Heawei 29 en 42 te Tijnje’ ter inzage ligt.

Inhoud en ligging

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Heawei 29 en 42 te Tijnje’ heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • -

    Gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan

  • -

    Bouwen van een bouwwerk (Heawei 29)

  • -

    Het in werking hebben van een inrichting (Heawei 29 en 42)

 

Op basis van deze omgevingsvergunning kan een bestaande stal op de locatie Heawei 29 te Tijnje met 15 meter verlengd worden. Hierdoor dient een bestaande sleufsilo in het verlengde van het bouwblok te worden verplaatst. Eveneens wordt er aansluitend een extra sleufsilo gerealiseerd.

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning is met ingang van 1 september 2016 tot en met 12 oktober 2016 in te zien in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. De vergunning is eveneens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0086.15OVHeawei29en42-0201.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag, onder vermelding van dossiernummer 20150007.

 

Beetsterzwaag, 31 augustus 2016