Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2016, 45600OverigVooraankondiging voorbereiding (1.3.1 Bro) nieuwe bestemmingsplannen in Maasdriel

Logo Maasdriel

Het college is van plan om voor het gehele grondgebied van Maasdriel een (paraplu)bestemmingsplan voor te bereiden:

Aanleiding is een wijziging in de wet waardoor vanaf december 2014 de grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in gemeentelijke bouwverordeningen is komen te vervallen. Dit betreft bepalingen over parkeernormen, eisen ten aanzien van laden en lossen en de ligging van de voorgevelrooilijn. Deze aspecten moeten in bestemmingsplannen worden geregeld. Omdat dit in bepaalde bestemmingsplannen, die zijn vastgesteld na december 2014, niet is gebeurd wordt hiervoor een reparatieplan voorbereid. (NL.IMRO.0263.BP1137-AN01).

Ter inzage

Een kaart van het plangebiedligt met ingang van 1 september tot en met 12 oktober 2016 tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Er wordt geen gelegenheid gegeven zienswijzen over dit voornemen in te dienen. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

Later geven wij meer informatie over de te volgen procedure en mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente of vraag naar de heer S. Bosch .