Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 augustus 2016, nr. IENM/BSK-2016/173968 tot wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in verband met het verhogen van het subsidieplafond voor 2016.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt ‘€ 10 miljoen’ vervangen door: € 15 miljoen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Per 1 januari 2016 is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (hierna: de regeling) opengesteld. Er is grote belangstelling voor de subsidie om asbestdaken te verwijderen. Deze subsidieregeling heeft als doel de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016-2019 aan te jagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald.

Door de grote instroom van aanvragen is het subsidieplafond voor 2016, dat in de regeling is opgenomen, in zicht. Daarom wordt in deze wijzigingsregeling het subsidieplafond voor 2016 verhoogd van € 10 tot € 15 miljoen. Het subsidieplafond voor de komende jaren wordt bekend gemaakt door middel van publicatie in de Staatscourant (artikel 4, tweede lid, van de regeling).

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. Hiermee wordt afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten. De rechtvaardiging voor deze afwijking is dat de doelgroepen bijzonder gebaat zijn bij een spoedige inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven