Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2016, 45423Ruimtelijke plannenKennisgeving 1.3.1 Bro en ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan 'Noordwijk Binnen-Hof van Holland'

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat het wijzigingsplan ‘Noordwijk Binnen – Hof van Holland wordt voorbereid.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Noordwijk Binnen – Hof van Holland’ op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt.

Plan

Het wijzigingsplan ‘Noordwijk Binnen – Hof van Holland’ biedt het juridisch en planologisch kader voor de invulling van de wijzigingsbevoegdheid in het moederplan ‘Noordwijk Binnen- Hof van Holland’. Het plan maakt de bouw van één woning mogelijk aan de Offemweg tussen nummer 36 en 36A.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Noordwijk Binnen – Hof van Holland’ (en bijbehorende stukken) ligt vanaf 31 augustus tot en met 11 oktober 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Het is in te zien:

Zienswijze

Een ieder kan binnen de termijn van de terinzagelegging (dus tot en met dinsdag 11 oktober 2016) een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij het college van B&W van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Noordwijk Binnen – Hof van Holland’ . Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, T (071) 36 60 000.

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk, 30 augustus 2016