Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2016, nr. 904981, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met het wijzigen van de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 5a.2, lid 2a, onderdeel a, en 7.19a, derde lid en lid 3a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING TITULATUUR HOGER ONDERWIJS

De Regeling titulatuur hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

De bijlage Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel Economie komt de tabel ‘Toevoeging aan mastergraad’ te luiden:

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op economie, talen, management, marketing en communicatie.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op accountancy, finance, informatica, facility, facility en real estate management en communicatiesystemen.

‘of Business Administration’

MBA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op bedrijfskunde.

2. Het onderdeel Gezondheidszorg komt te luiden:

Gezondheidszorg

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management en kunstzinnige therapie.

‘of Science’

BSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op verpleegkunde en opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op techniek, laboratoriumonderzoek en opleidingen die een sterke natuurwetenschappelijke component hebben zoals fysiotherapie, verloskunde en logopedie.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op management en kunstzinnige therapie.

‘of Science’

MSc

Opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op techniek, laboratoriumonderzoek, opleidingen die een sterke natuurwetenschappelijke component hebben zoals fysiotherapie, verloskunde en logopedie en opleidingen die voor het grootste deel gericht zijn op een verdieping of verbreding in de verpleegkunde, het opleiden tot Advanced Nurse Practitioner of tot Physician Assistant.

3. Het onderdeel Onderwijs komt te luiden:

Onderwijs

Toevoeging aan bachelorgraad

Aanduiding

In aanmerking komende bacheloropleidingen

‘of Education’

BEd

Lerarenopleidingen, waaronder lerarenopleidingen in de kunstsector en opleidingskundige opleidingen

‘of Arts’

BA

Opleidingen tot leraar Nederlandse gebarentaal/opleiding tot tolk Nederlande gebarentaal.

Toevoeging aan mastergraad

Aanduiding

In aanmerking komende masteropleidingen

‘of Education’

MEd

Lerarenopleidingen en onderwijskundige opleidingen.

‘of Arts’

MA

Opleidingen die voor het grootste gedeelte gericht zijn op management, dovenstudies/opleiding leraar Nederlandse gebarentaal, special educational needs: auditief gehandicapten en special educational needs: communicatief gehandicapten.

4. In het onderdeel Taal en cultuur wordt in de tabel ‘Toevoeging aan bachelorgraad’ de aanduiding ‘Bmus’ vervangen door: BMus.

5. Aan het onderdeel ‘Invoering nieuwe graden aan het begin van het studiejaar’ wordt aan het slot toegevoegd:

Op verzoek van degene die tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 met succes een opleiding heeft afgerond en op grond daarvan een getuigschrift heeft ontvangen en voor wiens opleiding geldt dat de graadtoevoeging tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 is gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift een getuigschrift waarop de graad met de gewijzigde toevoeging is vermeld. Een dergelijk verzoek kan tot uiterlijk 1 januari 2017 worden ingediend.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

TOELICHTING

Algemeen

In de toelichting bij de Regeling titulatuur hoger onderwijs is aangegeven dat de bijlage – de referentielijst internationale herkenbaarheid hoger beroepsonderwijs – zal worden aangepast om de actualiteit te garanderen, indien daar aanleiding toe bestaat. De Vereniging Hogescholen heeft hiertoe een evaluatie uitgevoerd onder haar leden en voorstellen gedaan voor wijziging van de referentielijst.

Deze voorstellen heb ik voorgelegd aan EP-Nuffic met de vraag na te gaan of deze wijzigingen passend zijn in het licht van de internationale herkenbaarheid. EP-Nuffic heeft hier een positief advies op gegeven. Hierbij is EP-Nuffic, net als bij eerdere voorstellen tot wijziging, uitgegaan van het Verenigd Koninkrijk, dat een Angelsaksisch systeem heeft, en Duitsland, dat net als Nederland een binair hoger onderwijsstelsel kent. Beide zijn bovendien directe buurlanden en behoren tot de grootste landen uit de Europese hoger onderwijsruimte met de hoogste internationale studentenmobiliteit.

Met deze wijzigingsregeling pas ik de graadtoevoegingen van de volgende opleidingen aan:

  • in het onderdeel Economie krijgen masteropleidingen die voor het grootste gedeelte gericht zijn op facility en real estate management de toevoeging ‘of Science’, in plaats van ‘of Arts’;

  • in het onderdeel Gezondheidszorg krijgen bachelor- en masteropleidingen op het terrein van verpleegkunde de toevoeging ‘of Science’, in plaats van ‘of Nursing’;

  • in het onderdeel Gezondheidszorg krijgen masteropleidingen die voor het grootste gedeelte gericht zijn op het opleiden tot Physician Assistant de toevoeging ‘of Science’, in plaats van ‘Physician Assistant’;

  • in het onderdeel Onderwijs krijgen de bacheloropleidingen tot leraar Nederlandse taal/opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal de toevoeging ‘of Arts’, in plaats van ‘of Education’;

  • in het onderdeel Onderwijs krijgen de masteropleidingen dovenstudies/leraar Nederlandse gebarentaal de toevoeging ‘of Arts’, in plaats van ‘of Education’;

  • in het onderdeel Onderwijs krijgen de masteropleidingen special educational needs: auditief gehandicapten de toevoeging ‘of Arts’, in plaats van ‘of Education’;

  • in het onderdeel Onderwijs krijgen de masteropleidingen special educational needs: communicatief gehandicapten de toevoeging ‘of Arts’, in plaats van ‘of Education’.

Daarnaast is in het onderdeel Taal en cultuur de aanduiding BMus gecorrigeerd. Deze was foutief vermeld zonder hoofdletter m.

Ten slotte is er een extra overgangsbepaling opgenomen voor studenten die tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 zijn afgestudeerd en van wie de opleiding gedurende diezelfde periode van titulatuur is gewijzigd. Bij de wijziging van de regeling titulatuur hoger onderwijs van 22 augustus 2015, was een overgangsbepaling opgenomen voor studenten van wie de opleiding gedurende het studiejaar van hun afstuderen van titulatuur is gewijzigd. Deze studenten kunnen een vervangend getuigschrift aanvragen bij hun instelling, dat uiterlijk het studiejaar dat volgt op het studiejaar van afstuderen afgegeven dient te zijn. De wijziging werd gepubliceerd op 28 augustus 2015 en is twee dagen later in werking getreden. De studenten die tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2014 zijn afgestudeerd, hadden hierdoor slechts een paar dagen om een verzoek in te dienen om een vervangend getuigschrift. Deze termijn bleek erg kort. Om deze studenten tegemoet te komen, bepaalt de onderhavige regeling dat deze studenten tot en met 31 december 2016 alsnog een verzoek kunnen indienen om een vervangend getuigschrift. Binnen een redelijke termijn – volgens artikel 4.13, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen acht weken – zal het instellingsbestuur op dit verzoek dienen te beslissen. Bij de keuze voor deze datum is een balans gevonden tussen voldoende tijd voor de oud-studenten om gebruik te maken van deze mogelijkheid en het streven om de duurzaamheid van getuigschriften te waarborgen en de lasten voor de instellingen te beperken. De opleidingen voor wie deze overgangsbepaling relevant is, zullen de oud-studenten die in aanmerking komen voor een vervangend getuigschrift informeren over deze mogelijkheid.

Gevolgen administratieve lasten, uitvoering en handhaving en implementatietermijn

Er vloeien geen nieuwe informatieverplichtingen richting de overheid uit deze wijziging van de regeling. Ook zijn er geen uitvoeringslasten voor de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Bij de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling wordt een uitzondering gemaakt op de minimum implementatietermijn van twee maanden, opdat deze aan het begin van het studiejaar in werking kan treden. De datum van inwerkingtreding is afgestemd met de instellingen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven