Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 45222Convenanten

CITY DEAL HEALTH HUB

Ondergetekenden:

 • 1. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Utrecht, namens deze: wethouder ir. J. Kreijkamp, hierna te noemen Gemeente Utrecht;

 • 2. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, handelend als bestuursorgaan van de gemeente De Bilt, namens deze: wethouder J.L. van Hulst-Mazirel;

 • 3. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Nieuwegein, namens deze: wethouder A.J. Adriani;

 • 4. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Zeist, namens deze: wethouder S. Jansen;

 • 5. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Woerden, namens deze: wethouder M.J. Schreurs;

 • 6. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Stichtse Vecht, namens deze: wethouder P. de Groene;

 • 7. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Vianen, namens deze: wethouder J.A.E. Landwehr1;

 • 8. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Bunnik, namens deze: wethouder J.J. Eijbersen;

 • 9. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein, handelend als bestuursorgaan van de gemeente IJsselstein, namens deze: wethouder H.C.V. Veldhuijsen;

 • 10. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, handelend als bestuursorgaan van de gemeente Houten, namens deze: wethouder H. Geerdes;

partijen 1 tot en met 10 hierna samen te noemen: Gemeenten;

 • 11. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, handelend als bestuursorgaan van de provincie Utrecht, namens deze: gedeputeerde A.M.A. Pennarts-Pouw, hierna te noemen: Provincie Utrecht;

 • 12. Stichting Utrecht Science Park, te dezen vertegenwoordigd door: directeur-bestuurder mr. F.A. de Gelder, hierna te noemen: USP;

 • 13. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, te dezen vertegenwoordigd door: de directeur Milieu & Veiligheid, dr E.C.M. van Schie, hierna te noemen: RIVM;

 • 14. Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek opgericht te dezen vertegenwoordigd door directeur Smart Cities & Stedelijke Ontwikkeling drs. C.W. d’Huy, hierna te noemen: TNO;

 • 15. Universiteit Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door M. J. Oudeman, hierna te noemen: UU;

 • 16. UMC Utrecht Holding B.V. (Universitair Medisch Centrum Utrecht), te dezen vertegenwoordigd door M.C. van Velthuizen, hierna te noemen: UMC Utrecht;

 • 17. Hogeschool Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door A.A.J.M. Franken, hierna te noemen: HU;

 • 18. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door J.H.J.M. van de Vijver, hierna te noemen: HKU;

 • 19. Stichting Economic Board Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door H. Broeders, hierna te noemen: EBU;

 • 20. Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, te dezen vertegenwoordigd door D.H. Biesma;

 • 21. Saltro Diagnostic and Medical Services B.V., te dezen vertegenwoordigd door mevrouw drs. E.P.W.A. Talboom-Kamp, Huisarts n.p., MBA;

partijen 11 tot en met 21 hierna samen te noemen: regionale partners;

 • 22. de Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, hierna te noemen: EZ;

 • 23. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mevrouw dr. M. Bussemaker, hierna te noemen: OCW;

 • 24. de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.I. Schippers, hierna te noemen: VWS;

 • 25. de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, hierna te noemen: IenM;

partijen 22 tot en met 25 allen handelend in hun hoedanigheid als bestuursorgaan, hierna samen te noemen: Rijksoverheid;

hierna allen tezamen genoemd: Partijen;

Overwegen het volgende:

Algemene context Agenda Stad

 • a. Rijk, steden en andere actoren werken aan de totstandkoming van de Agenda Stad, die de groei, innovatie en leefbaarheid van steden moet versterken en daarmee de productiviteitsgroei van Nederlandse steden versterkt.

 • b. Het Rijk beoogt hier onder andere door middel van ‘city deals’ tussen steden, private partijen en het Rijk invulling aan te geven. City deals onderscheiden zich in het feit dat ze:

  1) agglomeratiekracht organiseren (massa/schaalvoordeel door samenwerking tussen steden of binnen stedelijke regio); 2) (inter)nationaal aansprekend en uitventbaar zijn; 3) innovatief zijn, door bijvoorbeeld bestaande systemen anders vorm te geven; en 4) betrokkenheid kennen van uiteenlopende publieke en private partijen (waaronder het Rijk).

 • c. In het position paper 'Resetting cities'2 hebben de G4 plus Eindhoven gezamenlijk hun ambities voor Agenda Stad in kaart gebracht. De propositie is in samenspel met het Rijk ontwikkeld, en omvat een 'kansen' agenda langs drie sporen: lerende en innovatieve steden, (compacte) groene en gezonde steden, veilige en inclusieve steden. De city deals met het Rijk, waaronder voorliggende, bouwen hierop voort en passen in de ambitie van de G4 plus Eindhoven om vanuit een gezamenlijk kader te bouwen aan een sterk stedennetwerk in Nederland.

Bijdrage aan doelen Agenda Stad

Met de City Deal Health Hub dragen Partijen bij aan de doelen van Agenda Stad door het versterken van de innovatiekracht in de steden, die een belangrijke motor vormt voor economische groei en de internationale concurrentiepositie van Nederland. De Health Hub draagt in hoge mate bij aan innovatie, een economische en duurzame groei en leefbaarheid in steden.

Context City Deal Health Hub

Onder de noemer van Healthy Urban Living stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Utrecht hun (investerings)strategie op elkaar af en werken aan een grootstedelijke omgeving waar mensen gezond kunnen leven. Partijen vormen de kern van (inter)nationale economische en kennisketens en een (inter)nationaal netwerk van organisaties, publiek en privaat, die vanuit en met de regio Utrecht werken aan een gezond (stedelijk) leven.

De City Deal ‘Health Hub’ vormt samen met het Living Lab Utrecht ‘Slimme en Gezonde Stad-a Healthy Urban Boost’ (gezonde, groene en duurzame verstedelijking) de pijler onder Healthy Urban Living. Gemeente Utrecht, IenM en EZ, Provincie Utrecht en in de toekomst mogelijk een aantal andere organisaties/partners werken aan het Living Lab met als doel het verbeteren van de fysieke (hoogstedelijke) leefomgevingskwaliteit in de stad. Het Living Lab Utrecht richt zich op het Nieuwe Centrum van Utrecht en krijgt gestalte in de Tweede Fase van het Stationsgebied.

Mensen willen gezond leven. Steeds meer mensen willen ook graag in steden wonen. Mensen willen dus gezond leven in gezonde steden: Healthy Urban Living. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor zijn wereldwijd slimme oplossingen nodig.

De regio Utrecht kent een omvangrijke gezondheidsgerelateerde economie. Deze groeit en maakt inmiddels 20%–25% uit van de totale economie van de regio. Het gaat om ca. 55.000 banen. De Utrechtse bewoners zijn bovendien de meest gezonde inwoners van de grote steden in Nederland3.

De fysieke ligging en de excellente mix van kennis, bedrijvigheid en (semi)publieke instellingen op het terrein van gezond (stedelijk) leven en de netwerken met andere regio’s op het domein van gezond leven maken dat Utrecht de meeste competitieve regio’s van Europa is4.

De regio Utrecht is in toenemende mate betrokken bij slimme oplossingen, vaak in alliantie met overheden, organisaties, instellingen en bedrijven uit andere regio’s. Als kennisleverancier, als proeftuin voor nieuwe toepassingen die hier of elders ontwikkeld zijn en als bakermat voor startende en groeiende bedrijven.

De regio maakt tegelijk een stormachtige ontwikkeling door. De Utrechtse bevolkingsomvang groeit het hardst van de grote steden in Nederland5. Dat gaat enerzijds gepaard met miljardeninvesteringen en anderzijds met de opgave om het gezonde leefklimaat in de regio te bewaken en de groeiende gezondheidsverschillen niet te laten oplopen. Dat maakt de regio interessant als aantrekkelijke vestigingsplek voor bedrijven en werknemers en ‘launching platform’ voor innovaties en kennisexploitatie in nieuwe toepassingen.

Spreken met elkaar af:

Een City Deal over gezond (stedelijk) leven. Met deze City Deal beogen Partijen een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken te bereiken en de Nederlandse en in het bijzonder Utrechtse kennisbasis op het gebied van gezond stedelijk leven beter te ontsluiten en te benutten.

1. Doel

Met deze City Deal willen Partijen de regio Utrecht als Health Hub verder versterken. In deze regio stimuleren en organiseren Partijen waardeketens van wetenschappelijk onderzoek naar valorisatie / toepassing / productie. Studenten worden opgeleid in een bepaald vakgebied (en soms met ondernemersvaardigheden als extra). Vervolgens zullen enkelen een startup beginnen. De succesvollen stoten door naar de scale-up fase. En van deze laatste groep zal een klein percentage het tot beursgenoteerd bedrijf schoppen. Tussentijds worden deze ondernemers gevoed door de onderzoeks- en opleidingsinstellingen en andere (financiële) dienstverleners.

Onder de hub-functie van de regio Utrecht verstaan Partijen dat de regio een knooppunt is waar relevante kennis op het vlak van gezond stedelijk leven wordt ontwikkeld, gebundeld, aangevuld en toegepast, in nauwe wisselwerking met relevante organisaties uit andere regio’s in Nederland/buitenland die met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de verdere verkenning van een zogenaamde ‘Food-health corridor’ tussen de gemeenten Nijmegen, Utrecht en Ede. Ook met Eindhoven vinden verkennende gesprekken plaats. Het meer technologische en designersprofiel van Eindhoven vult de Utrechtse Healt Hub goed aan.

Als zodanig willen Partijen een voortrekkersrol innemen in kennisontwikkeling en -toepassing binnen de regio zelf, maar ook andere belangstellenden en belanghebbenden/partners van elders uitnodigen om goede voorbeelden in te brengen, gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en aldus extra toegevoegde waarde en synergie te bereiken.

Partijen onderscheiden vier lagen waarlangs zij de Health Hub versterken:

 • A. Vestigingsklimaat en campusontwikkeling, met als hart van de gezondheidsgerelateerde economie het Utrecht Science Park, daarbij in die functie versterkt door de ontwikkeling van satellietlocaties. En met inzet op bovenregionale samenwerking.

 • B. Utrecht als één van de modelregio’s voor zelfmanagement van gezondheid. Een breed gedragen en integraal programma voor onderzoek, toepassing en ondernemerschap op het gebied van zelfmanagement (programma Uzelf, mede gedragen door het network for selfmanagement), dat door middel van gedegen onderzoek en begeleiding in proeftuinen en living labs (nieuwe) producten en diensten op dit terrein gaat ontwikkelen en opschalen. De regio huisvest een sterk cluster op het terrein van zelfmanagement (UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten, UCREATE, TNO, Vilans, Antoniusziekenhuis en gezondheidscentra). Daarbij gaat het niet alleen om chronische ziekten, maar ook bijvoorbeeld om zelfstandig wonen met beperkingen die voortvloeien uit het ouder worden, en wat dit voor het stedelijk leven betekent.

 • C. Talent en professionals: beter opleiden voor een gezond leven. De regio leidt ieder jaar tienduizenden zorgprofessionals op die deels in de regio blijven en deels hun weg vinden naar (inter)nationale werkgevers. Technologische -sociale en rurale- veranderingen vragen continu bij- en omscholing. Ook nieuwe vraagstukken in de zorg vragen om andere competenties van de toekomstige zorgprofessionals. De regio kent een sterke concentratie van health gerelateerde opleidingen op alle niveaus, waaronder naast de beroepsopleidingen voor zorgprofessionals ook de grootste Graduate School of Life Sciences van Nederland. Opleidingen bestrijken het gehele spectrum van de basale levenswetenschappen, medische technologie, ‘healthy urban living’ en ‘public health’ in de meest brede zin. Daarmee beschouwen Partijen de Health Hub ook als een belangrijke Talent Hub.

 • D. Gezonde wijken. Meer en meer vinden kennis en nieuwe producten en diensten hun weg naar mensen in steden en wijken. Hoewel Utrecht gemiddeld de meest gezonde bewoners van de vier grote steden kent, zijn er ook grote gezondheidsverschillen tussen wijken. Hetgeen ook geldt voor wijken in de regiogemeenten. De regio ontwikkelt – al dan niet samen met andere regio’s – (wijkgerichte) programma’s om te experimenteren met nieuwe vormen van regie door inwoners, dienstverlening in de gezondheidszorg en schaalt deze bij succes op. De aandacht richt zich daarbij tevens op het verkleinen van sociale ongelijkheid, het verhogen van een gezonde leefstijl en een ruimtelijke inrichting waarbij gezondheid en welzijn worden bevorderd. Gezond stedelijk leven blijkt daarnaast in toenemende mate een belangrijke positieve factor bij het economisch vestigingsklimaat en de concurrentiekracht.

Ondersteunend aan deze vier lagen (als een universele ‘way of thinking’) zetten Partijen in op:

Multidisciplinair en multisectoraal innovatief denken en doen. Zowel in cure, care als preventie dienen zich steeds meer kansen aan om op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzichten, kennis en kunde rondom innovatie van verschillende kanten te bundelen en elkaar te laten versterken. Deze zogeheten ‘creative crossover’ verbindingen manifesteren zich inmiddels op tal van fronten, maar kunnen en moeten in de directe toekomst op het terrein van onderwijs, onderzoek, en ontwikkeling nog sterk toenemen.

2. Afspraken

2.1 Specifieke inzet en acties Partijen

De Gemeente Utrecht draagt bij door:

 • A. Een multi-disciplinair team te formeren voor het versterken van het vestigingsklimaat van het Utrecht Science Park.

De Gemeenten die deze City Deal ondertekenen, dragen bij door:

 • B. Een regiegroep zelfmanagement te formeren waarin ook vertegenwoordigers van de Rijksoverheid participeren. Deze regiegroep:

  • o brengt in kaart waar de wet- en regelgeving knelt voor startende en opschalende initiatieven;

  • o zoekt naar oplossingen om ontschotting tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor te bevorderen;

  • o inventariseert wat er nodig is om als regio een ‘launching’ platform op te richten voor de uitrol van bewezen succesvolle technologieën.

  • o onderzoekt de mogelijkheid van een pilot om met goede randvoorwaarden tot een regelloze aanpak te komen die bepaalde knelpunten tijdelijk buiten werking zet. Bij dit onderzoek worden ook de relevante adviesorganen vooraf betrokken.

 • C. Samen met Zorgpact Midden Nederland (samenwerkingsverband geïnitieerd vanuit de Economic Board Utrecht, zie bijlage) te werken aan ‘Utrecht als modelregio van zelfmanagement’ en modernisering van het opleidingsaanbod. En hierbij nieuwe samenwerkingsvormen tussen MBO, HO en WO te ontwikkelen.

 • D. Samen met bewoners en betrokkenen in de wijken programma’s te ontwikkelen om innovatieve toepassingen op het gebied van zelfmanagement, voeding en gezondheid, samenwerking, zorgverslimming, domotica, in de praktijk te brengen, te testen en bij succes uit te rollen.

De Gemeenten en de regionale partners dragen bij door:

 • E. Healthy Urban Living als strategisch uitgangspunt te nemen in het handelen en in alliantievorming met relevante partners binnen en buiten de regio.

 • F. In de regio bewezen succesvolle stedelijke project/living lab innovaties op het gebied van medisch-innovatieve technologie, zelfmanagement en (big data voor) gezond (stedelijk) leven uit te rollen.

 • G. Allianties te vormen en/of uit te bouwen met andere steden en regio’s en kennis te delen om samen barrières te beslechten en te zoeken naar oplossingen op het gebied van life-sciences, duurzaamheid, gezondheid en gezond (stedelijk) leven. In het kader van gezond leven in gezonde steden bijvoorbeeld hebben Utrecht en Eindhoven de intentie om van elkaar te leren en de samenwerking verder te intensiveren (zie bijlage).

 • H. Samen te werken aan een toonaangevend vestigingsmilieu voor de gezondheidsgerelateerde economie en zich in te zetten voor de gezamenlijk uitgesproken ambitie ‘in 2020 biedt Utrecht-Oost een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu voor het cluster life-sciences, duurzaamheid en gezondheid’. Dit vraagt onder meer om investeringen in talent, bereikbaarheid, woon- en werkmilieus, stedelijke voorzieningen waaronder een internationale school, cultureel aanbod, behoud van ons groene landschap en verbetering van de omgevingskwaliteit gericht op de gezonde, sociale, zorgzame en welvarende stedelijke regio.

 • I. In 2016 te werken aan een gebiedsverkenning Utrecht-Oost en een ontwikkelstrategie voor het Utrecht Science Park waarin opgaven en acties voor de ontwikkeling van Utrecht Science Park/ Utrecht Oost in de tijd worden gezet. Deze gebiedsverkenning gaat mede in op de onderbouwing van de bereikbaarheidsopgave.

 • J. Het Utrecht Science Park tot een living lab te maken voor het genereren van kennis op het gebied van ‘life sciences’, duurzaamheid, gezondheid en gezond (stedelijk) leven.

Rijksoverheid

EZ draagt bij aan deze City Deal door:

 • A. Met betrekking tot het in ontwikkeling zijnde Investeringsfonds innovatiecampussen:

  • ° het principe van open innovatie gekoppeld aan campusontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen, en

  • ° te bezien wat nut en noodzaak is van een financiële bijdrage (eventueel in combinatie met een bijdrage vanuit de Europese Unie) bij de opstart van een dergelijk investeringsfonds voor de topcampussen, mede gelet op de relevante wettelijke kaders en voor zover dit strookt met de staatssteunregels;

 • B. de inzet van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, in het bijzonder het onderdeel Netherlands Foreign Investment Agency -die reeds in ander verband wordt geleverd in samenwerking met Invest Utrecht- waarbij regionale sterktes zoals die van Healthy Urban Living en Health Hub worden benut bij acquisitie en marketing in het buitenland voor Nederland als geheel;

 • C. de bereidheid om aan de Gemeente Utrecht voor het oppakken van een maatschappelijke uitdaging (challenge) een financiële bijdrage van maximaal € 50.000 inclusief eventueel verschuldigde BTW beschikbaar te stellen door middel van een decentralisatie-uitkering voor zover de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiermee kan instemmen. Deze challenge omvat het met ‘big data’ zoeken naar alternatieve en innovatieve oplossingen voor de bereikbaarheidsopgave van het Utrecht Science Park. Het zoeken naar mogelijkheden voor een goede en slimme bereikbaarheid van het Utrecht Science Park past in het programma Healthy Urban Living van de Gemeente Utrecht waar zowel de City Deal Health Hub als CampusParty6 op is gericht.

IenM draagt bij aan deze City Deal door:

 • D. te participeren in het opstellen van een gebiedsverkenning Utrecht-Oost en een ontwikkelingsstrategie voor het Utrecht Science Park waarin opgaven en acties voor de ontwikkeling van Utrecht Science Park/Utrecht Oost in de tijd worden gezet. Dit gaat mede in op de onderbouwing van de bereikbaarheidsopgave (NB: tot het opstellen van deze gebiedsverkenning/strategie was reeds overeengekomen)7.

OCW draagt bij aan deze City Deal door:

 • E. samen met de universiteiten die op de campus gevestigd zijn te kijken naar de nieuwe rol van universiteiten en te bezien wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige kaders en regelgeving om daaraan vorm te geven. Bij gebleken beperkingen denkt OCW mee met de betrokken Partijen over eventuele oplossingen;

 • F. het (samen met het ministerie van VWS) voortzetten van de ondersteuning vanuit het landelijk Zorgpact bij het aanjagen van een regionale aanpak door werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Het gaat hierbij ook om bij (in de regio ervaren) belemmeringen inzicht te geven in de mogelijkheden om deze belemmeringen het hoofd te bieden, dan wel ze te agenderen bij de juiste gremia waar deze mogelijkheden nog niet zijn;

 • G. De HU met expertise en denkkracht te ondersteunen bij het zichtbaar maken van de (positieve effecten) voor relevante partijen in de regio van het door de hogescholen uitgevoerde health gerelateerde onderzoek en de door hen opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals (horizontale verantwoording). OCW ziet hierbij tevens toe op de verantwoording aan de rijksoverheid (verticale verantwoording);

 • H. het project Gezonde School voort te zetten, waardoor er gestructureerd gewerkt blijft worden aan de gezondheid van leerlingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

VWS draagt bij aan deze City Deal door:

 • I. te participeren in een door de Gemeenten te formeren regiegroep zelfmanagement. Deze regiegroep:

  • ° brengt in kaart waar de wet- en regelgeving knelt voor startende en opschalende initiatieven en zoekt naar oplossingen hiervoor, en

  • ° onderzoekt de mogelijkheid van een pilot om met goede randvoorwaarden tot een aanpak te komen die bepaalde knelpunten in regelgeving tijdelijk buiten werking zet. Bij dit onderzoek worden ook de relevante adviesorganen vooraf betrokken.

 • J. ondersteuning te verlenen bij het verkennen hoe meer innovatieprikkels in het zorgstelsel kunnen worden bewerkstelligd, bijvoorbeeld door het voor verzekeraars aantrekkelijker te maken te investeren in preventie en/of door verschillende budgetten op wijkniveau slimmer te bundelen en daarmee te komen tot pilots voor gebieds- en populatiegerichte financiering van nulde tot tweedelijnszorg.

2.2 Mogelijke overige betrokkenen in het netwerk (niet limitatief) Met deze partijen lopen gesprekken om tot nadere samenwerking te komen, echter nog te pril voor ondertekening.

Partijen nodigen andere relevante partners uit te participeren in het netwerk dat met deze City Deal wordt gecreëerd zoals onder meer:

 • 1. Gemeente Nijmegen;

 • 2. Gemeente Ede;

 • 3. Gemeente Amersfoort;

 • 4. Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie;

 • 5. Gemeente Eindhoven.

3. Slotbepalingen

3.1 Periodiek overleg

Alle in deze City Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. Over de voortgang van de City Deal voeren Partijen periodiek overleg.

3.2 Evaluatie

Gemeente Utrecht en EZevalueren de uitvoering en werking van deze City Deal tussentijds vóór 1 januari 2018. Na 31 december 2020 volgt een eindevaluatie die vóór 1 april 2021aan alle Partijen beschikbaar wordt gesteld.

3.3 Uitvoering in overeenstemming met Unierecht

De afspraken van deze City Deal zullen in overeenstemming met het recht van de Europese Unie worden uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken onder de werking van de Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en voorschriften.

3.4 Afdwingbaarheid

Partijen komen overeen dat de City Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

3.5 Inwerkingtreding en looptijd

Deze City Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en eindigt 31 december 2020. Bij onverhoopt later opleveren van de beoogde resultaten treden Partijen in overleg over het verlengen van de looptijd van de City Deal. Partijen treden op uiterlijk 1 oktober 2020 met elkaar in overleg over een eventuele verlenging van de City Deal.

3.6 Openbaarheid

Deze City Deal wordt samen met andere afgesloten City Deals openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de gesloten City Deal. De Rijksoverheid rapporteert over de Agenda Stad, alsmede de hieruit voortvloeiende City Deals naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

3.7 Wijziging

 • a. Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken deze City Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.

 • b. Partijen treden in overleg binnen één maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partijen schriftelijk heeft meegedeeld.

 • c. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden als bijlage aan deze City Deal gehecht.

3.8 Toetredingsregeling

 • a. Teneinde zo veel mogelijk partners in de gelegenheid te stellen om te participeren in deze City Deal, bestaat de mogelijkheid om gedurende de looptijd van deze City Deal als partij toe te treden. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit deze City Deal voortvloeien zonder voorbehoud te aanvaarden.

 • b. Een toetredende partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de Gemeente Utrecht. Nadat Partijen hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van deze City Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit deze City Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 • c. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan deze City Deal gehecht.

3.9 Toepasselijk recht

Op deze City Deal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.10 Bijlage

De bij deze City Deal behorende bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze City Deal. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in de bijlage en de City Deal prevaleert de City Deal.

Aldus overeengekomen te Utrecht, 27 mei 2016

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht J. Kreijkamp

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt J.L. van Hulst-Mazirel

het college vanburgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein A.J. Adriani

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist S. Jansen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden M.J. Schreurs

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht P. de Groene

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen J.A.E. Landwehr

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik J.J. Eijbersen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein H.C.V. Veldhuijsen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten H. Geerdes

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, handelend als bestuursorgaan van de provincie Utrecht A.M.A. Pennarts-Pouw

Utrecht Science Park F.A. de Gelder

Rijksinstituut Volksgezondheid en MilieuDirecteur Milieu & Veiligheid, E.C.M. van Schie

TNO C.W. d’Huy

Universiteit Utrecht College van Bestuur M.J. Oudeman

Utrecht Universitair Medisch Centrum Utrecht M.C. van Velthuizen Voorzitter Raad van Bestuur

Hogeschool Utrecht College van Bestuur A.A.J.M. Franken

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht College van Bestuur J.H.J.M. van de Vijver

Economic Board Utrecht H. Broeders Voorzitter

Sint Antoniusziekenhuis Raad van Bestuur D.H. Biesma

Saltro Raad vanBestuur E.P.W.A. Talboom-Kamp Huisarts

De Minister van Economische Zaken H.G.J. Kamp

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap M. Bussemaker

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E.I. Schippers

De Minister van Infrastructuur en Milieu M.H. Schultz van Haegen


X Noot
1

Deze ondertekening geldt voor de gemeente Vianen. Indien gekomen wordt tot een herindeling (de herindeling van Vianen, Leerdam & Zederik, naar verwachting op 1 januari 2018) zal in formele zin de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden over het al dan niet ondersteunen van de City Deals gaan.

X Noot
3

Meest positief ervaren gezondheid (78%, G4). De meeste volwassen Utrechter ervaren hun gezondheid als (zeer) goed (78%). Bron: Volksgezondheidsmonitor, Gemeente Utrecht, 2014. http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/upload/publicaties_pdf/61_Factsheet_Volwassenen_Utrecht_algemeen_2014.pdf

X Noot
4

Most competitive regio: Door de Europese Commissie Bron: Regional Competitiveness Index, 2013 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf

X Noot
6

De Stichting Campus Party Nederland is verantwoordelijk voor de organisatie van Campus Party en werkt hierbij nauw samen met Jaarbeurs Utrecht. Campus Party is onderdeel van de activiteiten rondom innovaties en startups in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU, zoals ook StartupFest. Het centrale thema van Campus Party is Healthy Urban Living, het thema dat ook centraal staat in de te ondertekenen City Deal Health Hub.

X Noot
7

www.provincie-utrecht.nl/usp, en vervolgens: ‘UTRECHT SCIENCE PARK INSPIREERT & RENDEERT’