Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 augustus 2016, nr. WJZ/16120867, tot wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot de koppelvlakken voor procedureberichten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Dienstenwet en artikel 8 van het Dienstenbesluit centraal loket;

Besluit:

ARTIKEL I

De Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel e, wordt de zinsnede ‘het geheel van standaarden, bedoeld in paragraaf 1a van de bijlage bij deze regeling of, indien de bevoegde instantie daarvoor kiest, het geheel van standaarden, bedoeld in paragraaf 1b van de bijlage bij deze regeling’ vervangen door: het geheel van standaarden, bedoeld in paragraaf 1 van de bijlage bij deze regeling.

B

Paragraaf 1a van de bijlage vervalt.

C

Paragraaf 1b van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘§ 1b.’ vervangen door: § 1.

2. De aanhef komt te luiden:

Onder het geheel van standaarden, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, wordt verstaan:.

3. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. voor het applicatieprotocol:

    • ebXML Message Service (ebXMS) conform OSB koppelvlakstandaard ebMS OSB versie 1.1 met ‘reliable messaging’ profiel en met behulp van TSL versie 1.0;

    • WSDL, UDDI en SOAP (WUS) conform Digikoppeling koppelvlakstandaard en met behulp van TLS versie 1.0 (tweezijdig door middel van PKI overheidscertificaat);.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 augustus 2016

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

In de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem (hierna: de regeling) is een aantal technische wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op de koppelvlakken voor procedureberichten.

Om de geautomatiseerde uitwisseling van procedureberichten mogelijk te maken tussen een systeem voor gegevensverwerking van een bevoegde instantie buiten het centraal loket en een berichtenbox waar zij toegang tot heeft, biedt de berichtenbox verschillende koppelvlakprotocollen aan. De koppelvlakprotocollen die gebruikt kunnen worden, zijn opgenomen in de bijlage bij de regeling.

Vastgesteld is dat één daarvan, het SMTP-koppelvlak niet werkt zonder veiligheidsrisico voor andere digitale overheidssystemen. Daarbij komt dat het SMTP-koppelvlak vanaf inwerkingtreding van de regeling eind 2009 bedoeld was als tijdelijk koppelvlak, tot het moment waarop het Digikoppeling-koppelvlak generiek gebruikt zou worden door de meeste overheden. Inmiddels is dat het geval. Gelet hierop is het SMTP-koppelvlakprotocol uit de bijlage bij de regeling geschrapt.

Het voorgaande betekent dat voortaan het Digikoppeling-koppelvlak gebruikt dient te worden voor geautomatiseerde uitwisseling van procedureberichten. Binnen dit koppelvlak is met onderhavige wijzigingsregeling voor het applicatieprotocol een tweede standaard toegevoegd. Voor het moment van inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling was voor het applicatieprotocol alleen het ebMS-protocol toegestaan. Nu is ook het zogenaamde WUS-protocol toegestaan. Reden hiervoor is dat het ebMS-protocol voor sommige functies die op de berichtenbox aangesloten derde partijen nodig hebben, ongeschikt is.

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de regeldruk voor het bedrijfsleven en burgers.

Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding.

Deze wijzigingsregeling treedt in werking op 1 oktober 2016. Dit is in overeenstemming met het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309). Van de vereiste termijn van twee maanden tussen de publicatiedatum en het tijdstip van inwerkingtreding is in onderhavig geval afgeweken. Reden hiervoor is dat latere inwerkingtreding zou leiden tot aanmerkelijke ongewenste private en publieke nadelen. Dit in verband met de veiligheidsrisico’s die het gebruik van het SMTP-koppelvlak met zich meebrengt.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven