Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zorginstituut NederlandStaatscourant 2016, 4472Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen Wlz en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2015

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op de artikelen 4.6, derde lid en 4.8, eerste lid, van het Besluit Wfsv,

heeft in zijn vergadering van 18 januari 2016 besloten:

ARTIKEL I

De regeling voorschotverlening op uitkeringen Wlz en vaststelling kosten van verstrekkingen en vergoedingen 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 betaling voorschotten en beheerskosten in termijnen

Het Zorginstituut betaalt het voorschot, bedoeld in artikel 2, tweede lid, als volgt:

Op de eerste werkdag van de maand maart van het jaar t keert het Zorginstituut 25 procent van het voorschot uit. Iedere eerste werkdag van de maanden april tot en met januari daaropvolgend keert het Zorginstituut 7,5 procent van het voorschot uit.

B

Artikel 9, tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het rentepercentage betreft een samengestelde rente en wordt op maandbasis berekend. Bij de berekening wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld.

C

Onder vernummering van de artikelen 10 en 11 tot de artikelen 11 en 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10 rentepercentage wettelijke reserve Wlz

  • 1. Het Zorginstituut stelt het rentepercentage, bedoeld in artikel 4.6, derde lid van het besluit Wfsv, vast op het gemiddelde van de maandrentes van het Euro InterbankOffered Rate (Euribortarief) voor driemaands termijngelden zonder onderpand over de onderscheiden periodes.

  • 2. Het rentepercentage, bedoeld in het eerste lid, betreft een samengestelde rente en wordt op maandbasis berekend. Bij de berekening wordt een maand op 30 dagen en een jaar op 360 dagen gesteld.

  • 3. Indien de situatie zich voordoet dat het Euro InterbankOfferd Rate niet meer kan worden toegepast, zal een zoveel als mogelijk overeenkomstig tarief worden gehanteerd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2015.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur A. Moerkamp

TOELICHTING

Toelichting op artikel I

De wijzigingen van de onderdelen A en B betreffen verbeteringen van de formuleringen in artikel 4 en artikel 9, tweede lid. De aanvang van de betalingen van de voorschotten is verschoven naar de maand maart van het betreffende kalenderjaar.

Op grond van artikel 4.6, derde lid van het Besluit Wfsv, stelt Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) de methode vast om het rentepercentage te berekenen, dat wordt gebruikt bij het berekenen van het rendement over de wettelijke reserve Wlz. In onderdeel C is met de invoeging van artikel 10 in de voorschotregeling het rentepercentage vastgesteld op grond van artikel 4.6, derde lid van het Besluit Wfsv vastgesteld.

De feitelijke berekening van de hoogte van de wettelijke reserve en het rendement daarover wordt uitgevoerd door de Wlz-uitvoerder. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert deze berekening. Het Zorginstituut stelt eventuele overschrijdingen van de wettelijke reserve vast.

Voorzitter Raad van Bestuur A. Moerkamp